เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดในนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3

 

ผู้วิจัย/Authors: สุนันทา ฉันทรุจิกพงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดในนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช ปีที่ 43, ฉบับที่ 9, กันยายน 2534, หน้า 646-653

รายละเอียด / Details:

ได้ศึกษาเปรียบเทียบภาวะความเครียดในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2531-2532 จำนวน 192 ราย และ 177 ราย ตามลำดับ โดยใช้แบบสอบถาม HOS และ SCL-90 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 138 ราย และ 148 ราย คิดเป็รนร้อยละ 71.88 และ 83.61 พบว่า นึกศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ม่ค่าเฉลี่ยของความเครียดสูงกว่า นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เมื่อพิจารณาจำแนกตามชั้นปีและลักษณะการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายพบว่า ค่าเฉลี่ยความเครียดของกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายด้วยการสอบตามปรกติมีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นเดียวกัน ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายด้วยการสอบเทียบ ส่วนเพศ, อายุ, และลักษณะการสอบเข้าศึกษาแพทยศาสตร์นั้น ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
husbands who cheat website why wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
wife cheaters infidelity open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband now what read i cheated on my
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat with a married woman open infidelity signs
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: ภาวะความเครียด, นักศึกษาแพทย์ศิริราช, เครียด, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: ฝ่ายจิตวิทยา, โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 00006179

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Original Articles: Journal.