เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การใช้เครื่องมือกันกระแทกกับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: เสาวลักษณ์ ชาญกลราวี, ฯลฯ

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้เครื่องมือกันกระแทกกับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2536, หน้า 534-540

รายละเอียด / Details:

การรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยไฟฟ้าในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังนิยมใช้แบบ unmodified ECT เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านบุคลากร และมักพบมีผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ภายหลังการรักษา คือภยันตรายกับอวัยวะภายในช่องปาก, ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสึกษาผลการใช้เครื่องมือกันกระแทก (Mouthguard Clear Tray) กับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าและเปรียบเทียบผลแทรกซ้อนระหว่างการใช้เครื่องมือกันกระแทก และไม้กดลิ้นที่พันสำลีและผ้าก๊อสในผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า จำนวน 80 คน โดยการสุ่มตัวอย่างและใช้ two-group pretest-posttest design ในการออกแบบการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าเมื่อนำเครื่องมือกันกระแทกไปทดลองใช้กับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าในกลุ่มตัวอย่าง โดยทำการทดสอบก่อนและหลังการใช้เครื่องมือกันกระแทก (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มที่ใช้ไม้กดลิ้นพันด้วยสำลีและผ้าก๊อส ด้วยการตรวจสุขภาพ ของช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์แล้วผู้ป่วยในกลุ่มทดลองพบผลแทรกซ้อนภายหลังการใช้เครื่องมือกันกระแทกน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ไม้กดลิ้น เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนใน ทั้งสองกลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่าพี <0.01).
click here catch a cheater what is infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
cheaters wife affair read
website cheat how often do women cheat on their husbands
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men

Keywords: การพยาบาล, ผู้ป่วยจิตเวช, รักษาด้วยไฟฟ้า, การปฏฺบัติการพยาบาล, ผู้ป่วยที่ทำช๊อคไฟฟ้า, ช๊อคไฟฟ้า, การป้องกันอุบัติเหตุขณะผู้ปวยรักษาด้วย ECT, ECT, การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาด้วย ECT, mouthguard clear tray

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 00006175

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Original Articles: Journal.