เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ในกรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ ฯลฯ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ในกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช ปีที่ 45, ฉบับที่11, พฤศจิกายน 2536, หน้า 759-769

รายละเอียด / Details:

การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะอ้วนในเด็กนักเรียนไทย โดยสุ่มตัวอย่างนักเรียนอ้วนและนักเรียนปรกติในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 521 คน, จากโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนราฏษร์ 10 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร, ปละปริมาณภาวะโภชนาการโดยอาศัยเกณฑ์น้ำหนักต่ออายุ, น้ำหนักต่อส่วนสูง และการวัดไขมันใต้ผิวหนัง การศึกษาปริมาณสารอาหารที่นักเรียน 267 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่อ้วน 135 คน นักเรียนปรกติ 132 คน ได้รับต่อวัน, ทำโดยใช้แบบบันทึกอาหารในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลใช้โปรแกรม N-squared Nutritionist III ทำการสัมภาษณ์และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามไปยังผู้ปกครอง ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่อ้วนส่วนใหญ่จะมีบิดามารดาที่อ้วน,ในเรื่องบริโภคนิสัย นักเรียนอ้วนจะชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและดื่มประเภทน้ำอัดลม ในวันหยุดเรียนพบว่านักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มักจะรับประทานขนมขบเคี้ยวหรือผลไม้ต่างๆ ไปด้วยในระหว่างที่ดูทีวี แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนการนักเรียนกับชนิดของขนมหวานหรือขนมขบเคี้ยวที่รับประทาน จากการสัมภาษณ์ในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมา ไม่พบความแตกต่างของค่าพลังงาน, ไขมันและคาร์โบโฮเดรตที่ได้รับต่อวันของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ยกเว้นร้อยละการกระจายของพลังงานจากโปรตีนในนักเรียนอ้วนจะต่ำกว่านักเรียนปรกติอย่างมีนัยสำคัญ (ค่าพี < 0.05). แต่เมื่อศึกษาในนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเฉพาะที่บิดามารดามีค่า BMI>25 ก.ก./ม2 จะพบว่านักเรียนอ้วนบริโภคพลังงานและไขมันในปริมาณสูงกว่านักเรียนปรกติอย่างมีนัยสำคัญ (ค่าพี < 0.05) ปัจจัยทางครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่มารดาเป็นผู้ดูแลในเรื่องอาหาร ภาวะโภชนาการของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาและอาชีพของบิดา มารดา, ในการประเมินความรู้ พบว่าทั้งผู้ปกครองและนักเรียนอ้วนมีความรู้ทางโภชนการดีแต่ในทางปฏิบัตินักเรียนอ้วนยังมีบริโภคนิสัยไม่ถูกต้อง. ผลจากการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า นอกจากให้โภชนศึกษาแล้วจะต้องมีกลยุทธซึ่งเน้นให้ได้ปฏิบัติจริงในเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ปกครองและครูที่โรงเรียนจะเป็นกลไกที่สำคัญ
website open i dreamed my husband cheated on me
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
women cheat on their husbands go why men cheat
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater

Keywords: ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน, เด็กอ้วน, โรคอ้วน, obesity, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00006173

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Original Articles: Journal.