เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด

 

ผู้วิจัย/Authors: เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2536, หน้า 327-335

รายละเอียด / Details:

ศึกษามารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์อายุ 3-5 ปี รับการส่งเสริมพัฒนาการที่โรงพยาบาลราชานุกูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2533 ถึงเดือนเมษายน 2535, จำนวน 75 ราย แบ่งเป็นมารดาอายุน้อยกว่า 35 ปี จำนวน 42 ราย (ร้อยละ 56) และมารดาอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปจำนวน 33 ราย (ร้อยละ 44) มารดาทั้ง 2 กลุ่ม มีอัตราการแท้งบุตรสูงกว่มารดาทั่วไปถึง 4 เท่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.7) ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์มาก่อน หลังจากมีบุตรกลุ่มอาการดาวน์มารดาอายุน้อยกว่า 35 ปี ตัดสินใจทำหมันร้อยละ 4.8 และกำลังตั้งครรภ์หรือมีบุตรอีกร้อยละ 47.6 แตกต่างจากมารดาที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งตัดสินใจทำหมันร้อยละ 39.4 และกำลังตั้งครรภ์หรือมีบุตรอีกเพียงร้อยละ 6.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับค่าพีเท่ากับ 0.0006 และ 0.0002 ตามลำดับ สำหรับมารดาที่มีบุตรอีกได้รับการตรวจเพาะเลี้ยงเซลน้ำคร่ำร้อยละ 77.3 นอกจากนี้มารดาร้อยละ 78.7 ได้รับทราบว่าบุตรเป็นกลุ่มอาการดาวน์จากแพทย์ผู้ดูแลมารดาหรือเด็กหลังคลอด และร้อยละ 62.8 ได้รับคำแนะนำจากแพทย์กลุ่มนี้ให้นำบุตรรับการส่งเสริมพัฒนาการ.
click here catch a cheater what is infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters go open
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
my husband cheated femchoice.org dating for married people
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: พฤติกรรม, สุขภาพจิต, พฤติกรรม, อาการดาววน์, มารดา, จิตวิทยา, behavior, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00006167

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ