เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง

ชื่อเรื่อง/Title: แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2537, หน้า 1-9

รายละเอียด / Details:

กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมองของไทยได้รวมกลุ่มบรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา, จิตเวชศาสตร์, แพทย์โรคผู้สูงอายุ, พยาบาลจิตเวชศาสตร์, นักจิตวิทยา ทั้งหมด 29 คนจาก 14 สถาบันทั่วทั้งประเทศไทย, มาประชุมร่วมกันเป็นเวลา 1 ปี เพื่อร่วมกันพัฒนาสร้างแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทยขึ้นมา, โดยให้ผู้สูงอายุตอบคำถามในกระดาษคำตอบด้วยตนเอง และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Geriatric Depression Scale ชื่อย่อว่า TGDS. แบบวัดนี้มีคะแนนรวมระหว่าง 0-30 คะแนน โดยคำถามจะมี 30 ข้อ เพื่อประเมินความรู้สึกของผู้ถูกทดสอบด้วยตนเองในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา. หลังจากได้สร้างแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย (TGDS) สำเร็จเรียบร้อยแล้ว, กลุ่มคณะผู้วิจัยได้นำแบบวัดนี้ไปศึกษาความเที่ยงอขงเครื่องมือในประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 60-70 ปี จำนวน 275 ราย จาก 14 สถาบันทั่วๆ ทั้งประเทศไทย ซึ่งสามารถจำแนกเป็นเพศหญิง 154 ราย, เพศชาย 121 ราย. ผลการรวบรวมและวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความเศร้าฉบับนี้พบว่า เวลาเฉลี่ยที่ผู้สูงอายุไทยใช้ในการทดสอบเท่ากับ 10.09 นาที. การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทยฉบับนี้เพื่อว่ามีค่าความเที่ยงตรงในเพศหญิ่ง เท่ากับ 0.94 เพศชายเท่ากับ 0.91 โดยมีค่าความเที่ยงตรงรวมเท่ากับ 0.93. สำหรับเกณฑ์กำหนดคะแนนตัดสินความเศร้าในผู้สูงอายุไทยนั้น, กลุ่มคณะผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ให้ค่าคะแนนรวมของTGDS ระหว่าง 0-12 คะแนนเป็นค่าปรกติในผู้สูงอายุของไทย. คะแนนระหว่าง 13-18 คะแนน ถือว่าเป็นผู้มีความเศร้าเล็กน้อย, คะแนนระหว่าง 19-24 คะแนน ถือว่าเป็นผู้มีความเศร้าปานกลาง และคะแนนระหว่าง 25-30 คะแนน ถือว่าเป็นผู้มีความเศร้ารุนแรง. กลุ่มคณะผู้วิจัยหวังว่าแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทยฉบับที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้จะได้รับความนิยมและนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอนาคต เพราะเป็นแบบวัดที่สะดวก, เข้าใจง่าย, ใช้เวลาในการทดสอบสั้น, มีความเที่ยงตรงสูง และเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเป็นอย่างดี.
click here catch a cheater what is infidelity
cheater marriage affairs go
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
abortion personal stories site suction abortion
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat femchoice.org why women cheat
i cheated on my husband now what read i cheated on my
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women looking to cheat site when a husband cheats
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย, Thai Geriatric Depression Scale, จิตวิทยา, แบบทดสอบ, ซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ, สุขภาพจิต, ความรู้สึก, อารมณ์, ทีมสุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: -

Code: 00006161

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ