เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการอบรมธรรมะต่อความสามารถในการนำธรรมะไปใช้ในการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทางด้านสุขภาพอนามัย

 

ผู้วิจัย/Authors: วีณา จีระแพทย์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการอบรมธรรมะต่อความสามารถในการนำธรรมะไปใช้ในการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทางด้านสุขภาพอนามัย

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2537, หน้า 452-457

รายละเอียด / Details:

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการอบรมธรรมะต่อความสามารถในการนำธรรมะไปใช้ในการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทางด้านสุขภาพอนามัย สังกัดวิทยาเขตศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนทั้งสิ้น 64 คน แบ่งเป็นกลุ่ม, ซึ่งได้รับการอบรมธรรมะในช่วงพักเที่ยง จัดโดยชุมนุมพุทธธรรม, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมานาน 2 ปี, จำนวน 32 คน และกลุ่มซึ่งไม่เคยเข้ารับการอบรมธรรมะของชุมนุมพุทธธรรม จำนวน 32 คน จับคู่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มให้เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับขั้น (ซี) ใกล้เคียงกัน และมีสถานที่ทำงานเดียวกัน. ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการนำธรรมะไปใช้ในการทำงาน และความพึงพอใจในงานของบุคลากรทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน, ทั้งนี้ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการนำธรรมะไปใช้ในการทำงาน ความเชื่อเรื่องของกรรมและการพิจารณาตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ค่าพี <.01.
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: สุขภาพจิต, ผลการอบรมธรรมะ, ความพึงพอใจ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00006159

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ