เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: อาการวัยหมดระดูของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลศิริราช

 

ผู้วิจัย/Authors: วนิดา จิโรจน์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: อาการวัยหมดระดูของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลศิริราช

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, เมษายน 2539, หน้า 325-329

รายละเอียด / Details:

ทำการศึกษาอาการวัยหมดระดู โดยการสัมภาษณ์สตรี 310 คน ที่มารับบริการตรวจรักษาในคลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างเดือนมกราคม 2536 ถึงธันวาคม 2537 พบว่าผู้มารับบริการทั้งหมดมีอายุเฉลี่ย 49.7+-7.0 ปี โดยที่ร้อยละ 40.6 เป็นสตรีที่หมดระดูจากการผ่าตัดรังไข่ทั้งสองข้าง, ร้อยละ 31.3 หทดระดูตามธรรมชาติ, ที่เหลือร้อยละ 28.1 เป็นสตรีวัยก่อนหมดระดู 3 อันดับแรก คือ ร้อนวูบวาบ, ปวดกระดูกกล้ามเนื้อ และวิตกกังวล โดยพบได้ร้อยละ 46.8,34.5 และ 24.8 ตามลำดั. อาการที่พบได้น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 2.6 คือ ผิวหนังแห้ง, ส่วนอาการที่พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ (ค่าพี <0.05) ระหว่างสตรีทั้ง 3 กลุ่มได้แก่ ปวดศีรษะ มึนงง ซึ่งพบได้มากที่สุดในสตรีวัยก่อนมหดระดูถึงร้อยละ 32.2, ช่องคลอดแห้งและรู้สึกเจ็บเวลามัเพศสัมพันธ์ ซึ่งพบได้มากที่สุดในสตรีที่หมดระดูตามธรรมชาติถึงร้อยละ 39.2 และ 30.9 ตามลำดับ.
click here read here what is infidelity
married affairs sites online why do wifes cheat
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable

Keywords: อาการวัยหมดระดู, สุขภาพจิต, วิตกกังวล, ปัญหาสุขภาพจิต, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00006155

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ