เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาของพ่อแม่ในการดูแลเด็กออทิสติคขณะอยู่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภาวดี ชุ่มจิตต์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาของพ่อแม่ในการดูแลเด็กออทิสติคขณะอยู่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 141

รายละเอียด / Details:

เด็กออทิสติคมีความผิดปกติของพัฒนาการด้านสังคม ด้านภาษาและมีพฤติกรรม ซ้ำๆ ทำให้เด็กมีการเรียนรู้ช้า จึงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง ผู้อื่นและทรัพย์สิน ทำให้เป็นภาระกับพ่อแม่ที่ต้องเสียเวลาในการทำงาน มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนบ้าน จากการสังกตเบื้องต้นเมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน พ่อแม่แสดงท่าทีไม่พร้อมต่อการับเด็กกลับไปอยู่บ้าน จากที่กล่าวมาสงสัยว่าพ่อแม่มีปัญหาในการเลี้ยงดูเด็ก เกี่ยวกับการดำเนินของโรควิธีการเลี้ยงดู การปรับตัวด้านสังคมของเด็ก การไม่ยอมรับเด็กของสังคมรอบข้าง และไม่ทราบแหล่งบริการทางการแพทย์ของรัฐ จึงคาดว่าพ่อแม่ไม่สามารถดูแลเด็กขณะอยู่บ้านได้ เนื่องจากขาดความรู้เรื่องโรคออทิซึม มีการดุแลเด็กไม่ถูกต้องและทัศนคติที่ไม่ดีกับเด็ก แต่ยังไม่ทราบปัญหาที่ชัดเจน จึงได้ทำการศึกษาปัญหาของพ่อแม่ในการดูแลเด็กขณะอยู่บ้าน โดยสัมภาษณ์พ่อหรือแม่ของเด็กออทิสติคซึ่งมีอายุ 6 ถึง 15 ปี และรับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจำนวน 89 คน แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของพ่อแม่ ข้อมูลทั่วไปของเด็กที่อยู่ในความดูแล ความรู้เรื่องโรคออทิซึม การดูแลเด็กในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและทัศนคติเกี่ยวกับกับเด็ก จกการศึกษาพบว่าพ่อแม่ไม่มีปัญหาการดูแลเด็กและมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเด็ก แต่พ่อแม่ทุกคนไม่มีความรู้เรื่องโรคออทิซึม โดยเฉพาะวิธีแก้ไขและหลักการฝึกให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆ พ่อแม่ร้อยละ 93.3 ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาแม้พ่อแม่จะได้ผ่านการอบรมการดูแลเด็กออทิสติคมาแล้วร้อยละ 44.9 แต่ ก็ยังไม่รู้เรื่องโรคออทิซึมเท่าที่ควร ฉะนั้นควรจัดการอบรมเป็นกลุ่มย่อยโดยเน้นเรื่องความรู้ให้มากขึ้น
cheaters wife affair read
website read here how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
most women cheat cheat husband married men cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ออทิสซึม, autism, เด็กออทิสติค , สุขภาพจิต, พ่อแม่เด็กออทิสติค, การดูแลเด็กออทิสติค, ครอบครัว, พฤติกรรม, ท้ศนคติ, attitude, behavior, autistic child's care, child psychiatry, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000061

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต