เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการทำกลุ่มจิตบำบัดต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ที่มีความวิตกกังวล

 

ผู้วิจัย/Authors: นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการทำกลุ่มจิตบำบัดต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ที่มีความวิตกกังวล

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 140

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการทำกลุ่มจิตบำบัดต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ที่มีความวิตกกังวล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความวิตกกังวล ที่มารับบริการที่คลินิก สุขภาพจิตโรงพยาบาลยโสธร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 16 คน เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลอาการแสดง ปัจจัยกระตุ้น วิธีการแก้ไขปัญหา การใช้ยา แบบวัดความวิตกกังวล STAI (State Anxiety Inventory) ฉบับภาษาไทย และกลุ่มจิตำบัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยทำขึ้นให้กลุ่มทดลองเข้ากลุ่ม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 60 นาที ดำเนินกลุ่มโดยมีผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม กลุ่มควบคุมให้รับการรักษาตามปกติ ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วง เดือนมิถุนายน-กันยายน 2542 ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีความวิตกกังวลหลังการเข้ากลุ่มจิตบำบัดมีคะแนนความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ผู้ที่มีความคิดวิตกกังวลที่เข้ากลุ่มจิตบำบัดมีคะแนนความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01) ปัจจัยที่มีผลต่อการบำบัดที่พบมากที่สุดคือ ความรู้สึกมีความหวัง ความรู้สึกอันเป็นสากล การเรียนรู้ที่จะติดต่อและสร้างสัมพันธภาพที่พบรองลงมาคือ ความรู้สึกเกื้อกูลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการทำกลุ่มจิตบำบัดแก่พยาบาลเพื่อมให้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ที่มีความวิตกกังวลซึ่งเป็นการดูแลทางสังคมจิตใจ และควรนำกลุ่มจิตบำบัดไปใช้ที่แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลทั่วไป อันจะส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม ในการวิจัยต่อไปควรศึกษาเรื่องการทำกลุ่มจิตบำบัดชนิดต่างๆ ต่อการลดความวิตกกังวล และการทำกลุ่มจิตบำบัดในผู้ที่มีความวิตกกังวลชนิดต่างๆ
click here catch a cheater what is infidelity
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
most women cheat cheat husband married men cheat

Keywords: กลุ่มจิตบำบัด, การลดความวิตกกังวล, ภาวะวิตกกังวล, ระดับความวิตกกังวล, กลุ่มบำบัด, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมกลุ่ม, วิตกกังวล, anxiety, group psychotherapy, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000060

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต