เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตโดยเครือข่ายสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตติยา ทองแสง

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตโดยเครือข่ายสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 76

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วยญาติผู้ดูแลผู้ป่วย จำนวน 16 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 26 คน และประชาชน จำนวน 70 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนการจัดกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบความรู้ แบบวัดภาระผู้ดูแล แบบประประเมินทัศนคติ และประเมินพฤติกรรม ผู้ป่วย ซึ่งผ่านการตรวจสอบการทดลองใช้ และหาค่าเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอยบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81,0.76 และ0.97 ตามลำดับ ดำเนินการวิจัยโดยการจัดกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษา อบรมเจ้าหน้าที่และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test และ Mann-Whitney U วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหืเนื้อหาและตีความ ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาระของญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตภายหลังการจัดกิจกรรมกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษาได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .01 2.ความรู้เรื่องโรคจิตและการดูแลผู้ป่วยโรคจิตของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายหลังการอบรมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้เข้าอบรมร้อยละ 64.29 เห็นว่าการ อบรมมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด และร้อยละ 35.71 เห็นว่ามีประโยชน์มาก 3. ภายลหังการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน ได้นวัตกรรมใหม่ที่เป็นรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ จำนวน 4 โครงการ คือโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชโครงการรวมน้ำในสู่ผู้จิตเวช โครงการห่วงใยเพื่อบ้านปลอดสารเสพติด และโครงการผูกมิตรจิตแจ่มใส 4. การประเมินความรู้เรื่องโรคจิต ทัศนคติต่อผู้ป่วยโรคจิต และพฤติกรรมผู้ป่วยโรคจิตตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม ภายหลังดำเนินโครงการ พบว่า เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 5. ความก้าวหน้าของโครงการที่ชุมชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคจิตพบว่า เป็นที่น่าพอใจเพราะมีการปฏิบัติตามโครงการแล้ว โดยมีการประชุมชี้แจงโครงการให้ประชาชนทราบ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยและครอบครัว และให้ความรู้เรื่องโรคจิตทางหอกระจายข่าวทุกสัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะมีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และขยายผลเครือข่ายงานสุขภาพจิตได้ ทั้งนี้ ต้องมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน มีงบประมาณเพียงพอ และมีการติดตามผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
read go married and want to cheat
why men have affairs redirect redirect
spy phone free download android spy apps free texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: ผู้ป่วยโรคจิต, เครือข่ายสุขภาพจิต, เครือข่าย, รูปแบบการดูแล, ภาระผู้ดูแล, จิตเวช, การดูแลผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาลจิตเวชชุมชน, จิตเวชชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, บริการสุขภาพจิต, network, community psychiatric nursing, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00006

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต