เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปัญญาอ่อน

 

ผู้วิจัย/Authors: วารุณี สิมากุล

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปัญญาอ่อน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 138

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบครัวมีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาเด็กและส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ในการดุแลเด็กปัญญาอ่อนด้วยตนเอง ซึ่งดำเนินการเป็น 2 ระยะ ระยะแรก ประชุมผู้ปกครองจำนวน 159 คน ระยะที่สอง อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปัญญาอ่อน ผู้ปกครองจำนวน 54 คน สรุปผลโครงการดังนี้ 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการดูแลเอาใจใส่เด็ก พอใจมาก 79.88% 2. ผู้ปกครองได้รับความรู้และความเข้าใจในโปรแกรมการเรียน การสอน สามารถนำความรู้ไปช่วยพัฒนาเด็กได้มาก 69.57% 3. ผู้ปกครองเห็นว่าความสัมพันธ์และความเข้าใจกันระหว่างผู้ปกครอง ครู และเด็กมีความสำคัญต่อการสอนให้ได้ผลมาก 89.13% 4. ผู้ปกครองมีโอกาสรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันทำให้มีกำลังใจในการดูแลและแก้ปัญหาได้มาก 63.05% สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 1. ผู้ปกครองขอให้ทางโรงเรียน ฝึกสมาธิ ฝึกพูด การอ่านและเขียน ช่วยปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม 2. ขอให้จัดทำคู่มือเพื่อนำไปฝึกที่บ้าน และประเมินผลเป็นช่วงๆ 3. เสนอให้จัดชมรมผู้ปกครอง 4. หลังจากที่ได้มาโรงเรียนแล้ว เด็กพัฒนาดีขึ้นมาก ช่วยเหลือตนเองได้ดี อ่านและเขียนได้ดี
website cheat how often do women cheat on their husbands
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
why married men have affairs click married men cheat with men
cheaters link all women cheat
dating for married women who love to cheat meet to cheat
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: เด็กปัญญาอ่อน, ปัญญาอ่อน, เด็ก, ผู้ปกครอง, พัฒนาการ, ครอบครัว, สุขภาพจิต, MR, mr

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000058

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต