เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่มีต่อการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่นของผู้ป่วยจิตเภทวัยรุ่น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: อรษา ฉวาง

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่มีต่อการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่นของผู้ป่วยจิตเภทวัยรุ่น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2540, หน้า 89-98

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่มีต่อการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่นของผู้ป่วยจิตเภทวัยรุ่น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเภทวัยรุ่นที่มีการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่นไม่เหมาะสม จำนวน 12 คน ได้รับการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่น และโปรแกรมการฝึกพฤติกรรมการแสดงออก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบของวิลคอกชั่น ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ป่วยจิตเภทวัยรุ่นที่ได้รับการฝึกพฤติกรรมการแสดงออก มีการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่นดีขึ้นอย่างมีนยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
website women that cheat with married men wife cheaters
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
why men have affairs redirect redirect
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married looking to cheat open how can people cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภทวัยรุ่น, พฤติกรรมการแสดงออก, การพยาบาลจิตเวช, การฝึกพฤติกรรม, พฤติกรรม, โรคจิตเภท, จิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, พฤติกรรมบำบัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0000572

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ