เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการสื่อสักการะ และโครงการคารวะเยี่ยม

 

ผู้วิจัย/Authors: งานห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการสื่อสักการะ และโครงการคารวะเยี่ยม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 137

รายละเอียด / Details:

บทนำ บริการสุขภาพในยุคปัจจับันมาการตื่นตัวในการปรับปรุงคุณภาพบริการ การแข่งขัน เพื่อให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานในหลายรูปแบบโดยการนำกลยุทธ์ และเทคนิควิธีการเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมกับกระตุ้นให้สถานบริการหรือหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านสุขภาพจิตในสถานบริการควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการพยาบาลของงานห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลอินทร์บุรี เพื่อให้เกิดแนวทางที่ปฏิบัติชัดเจน เพิ่มพูนศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้เกิดการเรียนรู้ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และเป็นการสนองนโยบายขององค์การ ในการพัฒนาและมุ่งผ่านการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างสื่อสัมพันธภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 2. เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการมากขึ้น 3. เพื่อสนองนโยบายของโรงพยาบาลในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ผลที่ได้รับ ด้านครอบครัวและญาติของผู้วายชนม์และผู้ป่วยที่ย้ายออกจากหน่วยงานเกิดความประทับใจจดจำที่ดีซึ่วได้จัดให้ด้วยความเคารพในสิทธิ ความมเสมอภาคเสริมสร้างบทบาทที่เหมาะสมของทีมพยาบาลในการช่วยประคับประคองจิตใจและเชื่อมโยงจิตวิญญาณของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นให้กับกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์อีกด้วย
cheater marriage affairs go
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
spy phone free download spyware mobile texting spyware
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat link when married men cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories

Keywords: สื่อสักการะ, คารวะเยี่ยม, บริการพยาบาล, สิทธิผู้ป่วย, เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ, คุณภาพบริการ, สุขภาพจิต, การปฏฺบัติการพยาบาล, ทีมพยาบาล, โรงพยาบาลอนทร์บุุรี

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000057

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต