เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผู้วิจัย/Authors: รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2540, หน้า 62-73

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ที่กำลังศึกาาในชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ปีการศึกษา 2538 จำนวน 5 สถาบันของภาคตะวันออกเฉียงหนือ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 975 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจความเครียด(Health Opinion Survey) ของ Allister M. Macmillan (1957) และ แบบสอบถามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดกับนักศึกษาพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และนำเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนำไปทดลองใช้กับนักศึกาาที่มีลัปษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน คำนวณหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบสำรวจความเครียดได้ 0.82 และแบบสอบถาม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดกับนักศึกษาพยาบาลได้ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักสึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับต่ำคิดเป็นร้อยละ 83.87 มีความเครียดระดับสูงร้อยละ 16.13 ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นครราชสีมา อุดรธานี และสรรพสิทธิ์ประสงค์มีความเครียดอยู่ในระดับต่ำทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 100 2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดต่อนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 สถาบัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทา สถิติที่ระดับ 0.0000 ทั้งปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและด้านสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงสุดคือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามลำดับ ส่วนนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 สถาบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงสุดคือ ปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามลำดับ 3. นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 สถาบัน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเครียดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ.
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: ความเครียด, นักศึกษาพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เครียด, สุขภาพจิต, ภาวะเครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 0000568

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ