เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการปรุงแต่งพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

 

ผู้วิจัย/Authors: ดารนี ชัยอิทธิพร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการปรุงแต่งพฤติกรรมให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2540, หน้า 51-61.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึก๋ษาพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ภายหลังเข้าร่วมกลุ่มทดลองโดยวิธีให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการเรียนรู้ ซึ่งใช้เทคนิคของการปรุงแต่งพฤติกรรมชนิดวางเขื่อนไข แบบลงมือกระทำ (Operant conditioning) กับการให้แรงเสริมทางสังคมเป็นบวก (Positive social rienforcement) แก่ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง โดยตั้งสมมติฐานว่า ภายหลังให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้ป่วยในเงื่อนไขให้โปแกรมจัดสิ่งแวดล้อมและผู้ป่วยในเงื่อนไขควบคุมมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังชายที่อยู่ในหอผู้ป่วยจิตเวชชาย 5 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่รับไว้รักษานานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จำนวน 16 ราย ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2538 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2539 รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อม ตารางประเมินพฤติกรรมและผู้วิจัย การเก้บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมของผผู้ป่วยซึ่งในโปรแกรมนี้มี 7 พฤติกรรม ประกอบด้วย การแปรงฟัน การอาบน้ำ การแต่งกาย การหัดกายบริหาร การกีฬา การับประทานอาหาร และการอาชีวะ ประเมินพฤติกรรมเหล่านี้ทั้งก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ จำนวน 21 ครั้ง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างครั้งที่ของการประเมินต่างๆ กันที่ทำการประเมินที่ละพฤติกรรม รวม 7 พฤติกรรม ด้วยสถิติค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแกตต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามเป็นรายคู่ด้วยวิธีของนิวแมนคูลส์ (Student Newman Keuls) ได้ผลการวิจัยว่า ภายหลังให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อมแล้วผู้ป่วยในเงื่อนไขให้โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อม และผู้ป่วยในเงื่อนไขควบคุมมีพฤติกรรม การแปรงฟัน การอาบน้ำ การแต่งกาย การหัดกายบริหาร การกีฬา การรับประทานอาการ และการอาชีวะดีขึ้น ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p<.001)
why most women cheat signs of infidelity
website link wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
cheater marriage affairs go
unfaithful spouse unfaithful husband
link unfaithful husband why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: พฤติกรรมบำบัด, ผู้ป่วยโรคจิต, ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง, ผลการปรุงแต่งพฤติกรรม, จิตเวช, โรคจิต, โปรแกรมจัดสิ่งแวดล้อม, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Code: 0000566

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ