เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษา ต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: ดรุณี คชพรหม

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษา ต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 136

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษา ต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลที่พาผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาหรือมารับยาแทนผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2542 จำนวน 24 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 12 คน กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ภาระเชิงปรนัยและเชิงอัตนัยของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ลดลงภายหลังได้รับกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) และพบว่าภาระเชิงปรนัยและเชิงอัตนัยของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท หลังได้รับการพยาบาลตามปกติไม่มีความแตกต่างกัน และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภททีได้รับกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษามีภาระเชิงปรนัยและเชิงอัตนัยน้อยกว่า กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01)
why most women cheat signs of infidelity
My wife cheated on me click all wives cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
free abortion pill open when to get abortion
wife cheaters website open
aids pictures symptoms click aid symptoms
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
reasons women cheat go how to cheat on wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: ผู้ป่วยโรคจิตเภท, โรคจิตเภท,จิตเภท, กลุ่มประคับประคอง, จิตศึกษา, ผู้ดูแลผู้ป่วย, ผู้ดูแล, การพยาบาลจิตเวช, กลุ่มจิตบำบัด, การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท, การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท, schizophrenia, schizo

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000056

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต