เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การช่วยเหลือด้านจิตใจในผู้มีความคิดฆ่าตัวตายแบบมีโครงสร้าง

 

ผู้วิจัย/Authors: ชมัยพร ทิพย์สุวรรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: การช่วยเหลือด้านจิตใจในผู้มีความคิดฆ่าตัวตายแบบมีโครงสร้าง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 134

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือด้านจิตใจในผู้มีความคิดฆ่าตัวตายแบบมีโครงสร้างโดยการศึกษาความวิตกกังวลของผู้ที่มีความคิดฆ่าต้วตายก่อนและหลังได้รับการช่วยเหลือด้านจิตใจแบบมีโครงสร้าง และศึกาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องวิตกกังวลของผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจากู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2544 จำนวน 65 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความวิตกกังวล หลังได้รับคงวามช่วยเหลือด้านจิตใจน้อยกว่าก่อนได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความวิตกกังวลก่อนและหลังได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ทางลบต่อกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ปัจจัยด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำมให้เกิดความมั่นใจว่า การให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจในผู้มีความคิดฆ่าตัวตายแบบมีโครงสร้าง สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความวิตกกังวลลดลง ซึ่งควรขยายผลให้ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการปรึกษานำรูปแบบการช่วยเหลือด้านจิตใจนี้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายต่อไป
website women that cheat with married men wife cheaters
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters website open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: ฆ่าตัวตาย, การช่วยเหลือด้านจิตใจ, วิตกกังวล, บริการปรึกษา, ให้การปรึกษา, การพยาบาล ผู้คืดฆ่าตัวตาย, การพยาบาลจิตเวช, ซึมเศร้า, การช่วยเหลือทางจิตใจ, คิดฆ่าตัวตายแบบมีโครงสร้าง, suicide, suicide idea, sui

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000054

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต