เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ในเขต 10

 

ผู้วิจัย/Authors: สุนทรี ศรีโกไสย

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ในเขต 10

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 132-133

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอดส์ กรณีผลเลือดเป็นลบ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ทีมารับบริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือดกรณีผลเลือดเป็นลบ ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2543 จำนวน 1,320 ราย ผลการศึกษาพบว่า 1. คุณภาพการปรึกษาก่อนการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอดส์ ในด้านการมีโอกาสได้พูดในเรื่องที่อยากจะพูดกับผู้ให้การปรึกษา การได้รับข้อมูลความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีห้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอดส์ การตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส์ จำเป็นต้องมีการพูดคุยกับผู้ให้การปรึกษาก่อน และเวลาทีพูดคุยปรึกษามีความเหมาะสม พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนด้านการ ตัดสินใจตรวจเลือดด้วยตนเอง การมีความรู้และความสามารถอธิบายของผู้ให้การปรึกษา การได้รับประโยชน์จากการพูดคุย และความมั่นใจในการเก็บรักษาความลับของผู้ให้การปรึกษา พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 2. คุณภาพการปรึกษาหลังจากการตรวจเลือดกรณีผลเลือดเป็นลบ ในด้านการมีโอกาสได้พูดในเรื่องที่อยากจะพูดกับผู้ให้การปรึกษา การได้รับข้อมูลความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เวลาที่พูดคุยปรึกษามีความเหมาะสม การพูดคุยครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการบอกผลเลือดเท่านั้น การมีความมั่นใจและกล้าพูดปัญหาส่วนตัวกับผู้ให้การปรึกษา และการชวนคู่นอน/คู่สมรสมาตรวจเลือดจะช่วยลดโอกาสที่จะรับเชื้อเอดส์ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนด้านการควรกลับมาตรวจเลือดซ้ำอีกหากได้รับเชื้อเอดส์ ในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมา แต่ผลเลือดเป็นลบ การชวนคู่นอน/คู่สมรสมาตรวจเลือด ความพึงพอใจลักษณะและวิธีการพูดของผู้ให้การปรึกษา ผู้ให้การปรึกษามีความรู้และอธิบายให้เข้าใจชัดเจน และการได้รับประโยชน์จากการพูดคุยกับผู้ให้การปรึกษาครั้งนี้ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 3. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบางทั่วไป ในเขต 10 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (X=1.46,SD=0.53) 4. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการปรึกษาหลังการตรวจเลือด กรณีผลเลือดเป็นลบ ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วเขต 10 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (X=1.42, SD = 0.53) ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงคุณภาพการปรึกษาก่อนการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอดส์และคุณภาพการปรึกษาหลังการตรวจเลือด กรณีผลเลือดเป็นลบในแต่ละด้าน ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลุกสุตรและวิธีการฝึกอบรมการให้การรปรึกษาเรื่องเอดส์ขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้ให้การปรึกษาที่มีหน้าที่ให้บริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือดและหลังการตรวจเลือดกรณีผลเลือดเป็นลบต่อไป
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: การปรึกษา, ไวรัสเอดส์, เอดส์, คุณภาพการปรึกษา, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ให้การปรึกษา, ปรึกษา, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000053

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต