เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาด้วยยาต้านโรคจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาด้วยยาต้านโรคจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 131

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาต้านโรคจิต และความต้องการของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลศรีธัญญา เนื่องในปีสุขภาพจิตโลก กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยที่ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 200 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เมษายน - มิถุนายน 2544 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความยุ่งยากมากขึ้นในชีวิตจากการป่วยทางจิต มากที่สุดในด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 59.5 รองลงมา ด้านครอบครัวและด้านการทำงาน ร้อยละ 40.0 และร้อยละ 32.5 ตามลำดับ ผลของการรักษาที่สำคัญที่สุดของผู้ป่วย ได้แก่ การควบคุมอารมณืได้ ร้อยละ 50.5 รองลงมา ได้แก่ การมีชีวิตตามปกติ ร้อยละ 49.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาต้านโรคจิต แยกรายละเอียดตามอาการต่างๆ อยู่ระหว่างร้อยละ 8.0-53.5 อาการที่พบมากที่สุดได้แก่ ง่วงเซื่องซึม ซึ่งอาการข้างเคียงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ร้อยละ 41.0 โดยทำให้ขาดความเชื่อมั่นที่จะอยู่คนเดียว ร้อยละ 27.5 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเคยหยุดยาหรือลดขนาดยาที่รับประทานเพราะอาการข้างเคียง และเคยมีอาการกำเริบเพราะไม่ได้รับประทานยาหรือลดขนาดยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ ร้อยละ 45.5 ร้อยละ 52.0 ไม่ทราบว่ารับประทานยาอะไรบ้าง ส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับยาต้านโรคจิต จากแพทย์ ร้อยละ 66.0 พยาบาลร้อยละ 44 เภสัชกรร้อยละ 7.0 นักสังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 5.5 และร้อยละ 12.0 ไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากบุคลากร ความต้องการ/ปรารถนาของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มตัวอย่าง เนื่องในปีสุขภาพจิตโลกมากที่สุด ได้แก่ การไม่กลับมาป่วยซ้ำอีก ร้อยละ 67.0 รองลงมาได้แก่ การสามารถซักถามแพทย์ได้อย่างละเอียดระหว่างการรักษา การมีงาน/รายได้ที่มั่นคง การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การยอมรับและสนับสนุนจากสังคม ร้อยละ 52.0 51.5 39.0 และ 36.0 ตามลำดับ สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับยาต้านโรคจิต ได้แก่ อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น ราคายาที่แพง และรายละเอียดข้อมูลแนะนำต่างๆ ของยา สำหรับด้านบริการ คือบริการที่ช้า รอนาน จากการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า ควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริการ ในด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลต่อเนื่องของการรักษาด้วยยาต้านโรคจิต วิธีการปฏิบัติในการดูแลตนเอง รวมทั้งการจัดบริการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยจิตเวช
married affairs sites online why do wifes cheat
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, ยาต้านโรคจิต, โรคจิต, ผลกระทบการดำเนินชีวิต, จิตเวช, สุขภาพจิตผู้ป่วยจิตเวช, ผลข้างเคียงของยารักษาโรคจิต, การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000052

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต