เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่องานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: วรนันทา พัฒนาจุรีพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่องานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 129

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบตัดขวาง (Crossectional Studies) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และปัจจัยที่มีลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ที่มีต่องานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตามจุดบริการต่างๆ ทำการเก็บข้อมูลจากุ้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ที่ผู้ป่วยและญาติ ในระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2544 ด้วยการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเอง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows version 7.5 ใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิต t-test, Regression ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.3 อายุระหว่าง 31-50 ปี ร้อยละ 55.0 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 50.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 69.4 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 84.0 ส่วนใหญ่ใช้รถดดยสารประจำทางเป็นพาหนะในการเดินทาง ไม่เกิน 60 นาที ร้อยละ 54.0 ส่วนใหญ่มีความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 86.0 เป็นญาติ ร้อยละ 61.4 และมาใช้บริการในช่วงเช้า (08.30-12.00 น.) ร้อยละ 73.3 ,มาเพื่อรับยาเดิม ร้อยละ 64.3 ส่วนใหญ่ใช้บัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 40.7 ในเรื่องของความพึงพอใจส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในระดับสูงมากกว่า ร้อยละ 99.0 ทุกจุดบริการ และมีความพึงพอใจสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 100.0 ในเรื่องกิริยามารยาท การพูดจา การแต่งกาย บุคลิกภาพความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และการประสานงานในจุดต่างๆ ส่วนมี่มีความพึงพอใจต่ำในระดับแรก ๆ คือระยะเวลาในการรอรับบริการในจุดบริการต่างๆ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มารับบริการพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 สามจุดบริการ อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจสี่จุดบริการ ความสะดวกในการเดินทาง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความพึงพอใจที่ระดับนัยสำคัญ.05 เจ็ดจุดบริการ
why most women cheat signs of infidelity
website why people cheat in marriage wife cheaters
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband site my wife cheated
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
women looking to cheat link when a husband cheats
my wife cheated now what read women who cheat with married men
married men affairs go reasons why husbands cheat
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ความพึงพอใจ, พึงพอใจ, บริการ, บริการผู้ป่วยนอก, จิตเวชนครราชสีมา, โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา, service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000050

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต