เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อคุณค่าแห่งตนของเยาวชนคดียาเสพติดในบ้านเยาวชนบูรพา

 

ผู้วิจัย/Authors: จุฑามาศ แหนจอน

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อคุณค่าแห่งตนของเยาวชนคดียาเสพติดในบ้านเยาวชนบูรพา

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 93. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

คุณค่าแห่งตน (Self-esteem) ต่ำมีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่น แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญคือการให้เด้กมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเองและให้คุณค่ากับตนเอง ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (Neuro-Linguistic Programming ; NLP) เป็นทกฤษฎีการปรึกษาที่สั้น กระชับ ใช้เวลาเพียง 40-60 นาที จำนวน 1-2 ครั้ง (Session) สามารถช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีคุณค่าแห่งตนเพิ่มขึ้นได้ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทฤษฎีโปรแกรมประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคการทรรศนะใหม่ใต้จิตสำนึกแบบองค์รวม (Global Uncosscious Reframing ; GUR) ที่มีต่อคุณค่าแห่งตนของเยาวชนคดียาเสพติดในบ้านบูรพา กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนชาย คดียาเสพติด อายุ 17-19 ปี จำนวน 11 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมการทดลองและอยู่ในบ้านเยาวชนบูรพาตลอดการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ โปรแกรมการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคทรรศนะใหม่ใต้จิตสำนึกแบบองค์รวมและแบบสอบถามคุณค่าแห่งตนเองของคูเปอร์สมิธ โดยทำการทดลองเป็นรายบุคคล คนละ 2 ครั้งๆละ 40-60 นาท แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย คือการวิจัยเชิงทดลององค์ประกอบแบบเดียบแบบชี้วัด ( Single-Factor Experimental Having Repeated Measure on the Same Element) แบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 3 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบวัดซ้ำ ( Repeated Measure Analysis of Variance) แงะทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่แบบนิวแมน-คุลส์ (Newman-Kules Method) ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนคดียาเสพติดในบ้านเยาวชนบูรพา มีคุณค่าแห่งตนในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเป็นทฤษฎีการปรึกษาที่ผู้รับการปรึกษาไม่จำเป็นต้องบอกสาเหตุของปัญหาทำให้ขจัดการใช้กลไกลการป้องกันตัว จึงช่วยให้ผู้รับการปรึกษาค้นพบศักยภาพของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างทรรศนะใหม่ (Reframing) ต่อเหตุการณ์ในอดีต จึงเพิ่มคุณค่าแห่งตนได้หลังให้การปรึกษาเพียง 1 หรือ 2 ครั้ง แต่ผู้ให้การปรึกษาต้องมีความชำนาญในการใช้ทักษะและการสังเกตเป็นอย่างดี
why most women cheat signs of infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
wife cheaters go open
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
most women cheat women affair married men cheat
lesbian sex stories click sex stories sites
percent of women that cheat click how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: การให้คำปรึกษา, self-esteem, คุณค่าแห่งตน, การปรึกษา, ให้การปรึกษา, เยาวชน, ยาเสพติด, สารเสพติด, โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส, จิตใต้สำนึก, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมการพยาบาล การให้คำปรึกษา, องค์รวม, กาย จิต สังคม, counseling, drug addict, substance dependence

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลลพบุรี

Code: 0000009

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต