เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: กนกพร แก้วเที่ยงและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 75

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 2. เพื่อสร้างเครือข่ายในชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 3. เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ผลการศึกษา หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่แกนนำชุมชนชาวบ้าน และญาติผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมมาก มีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วย แสดงความมุ่งหวังต่อผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เช่น อยากให้ผู้ป่วยมีร่างกาย / กินอาหารสะอาด สามารถทำงานช่วยเหลือได้ ไม่โดนล้อลเยน อยู่อย่างปกติสุข ไม่ทรมาน อาการดีขึ้น กินยาสม่ำเสมอ ฯลฯ : เล่นกีฬาจัดทำแผนและมอบหมายความรับผิดชอบโดยความสมัครใจของสมาชิก : โครงการให้กำลังใจผู้ป่วยจิตเวช โครงการเลี้ยงไก่เพื่อสุขภาพดีขึ้น โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ โครงการฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยจิตเวช
husbands who cheat website why wifes cheat
My wife cheated on me click all wives cheat
wife cheaters infidelity open
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
meet to cheat go why women cheat
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
how to catch a cheat open married men having affairs
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
horny sex stories read reading sex stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, ส่วนร่วมของชุมชน, ชุมชน, ดูแลโดยชุมชน, จิตเวชชุมชน, เครือข่ายชุมชน, การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาลจิตเวชชุมชน, community pschiatry, network, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00005

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต