เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบ The wechsler abbreviated scale of intelligence ฉบับภาษาไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: กนกรัตน์ สุขะตุงคะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบ The wechsler abbreviated scale of intelligence ฉบับภาษาไทย

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช. ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2545, หน้า 345-353

รายละเอียด / Details:

การประมินความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ The wechsler abbreviated scale of intelligence ฉบับภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการวัดเชาวน์ปัญญาของแบบทดสอบฉบับภาษาไทยกับฉบับเดิม ซึ่งสร้างตามวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 6-70 ปี ลักษณะของแบบทดสอบชุดภาษาไทยประกอบด้วย 4 ด้าน เหมือนชุดเดิม เพียงแต่ด้านที่วัดเกี่ยวกับภาษาได้มีการแปลและดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย ผลการวิจัยพบว่าความเชื้อถือได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีค่าอยู่ระหว่าง .82-.97 และการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่ามีความสอดคล้องกับฉบับเดิม ผู้วิจัยเสนอว่า น่าจะใช้แบบทดสอบชุดภาษาไทยนี้เมื่อต้องการคัดกรองด้านเชาวน์ปัญญา เมื่อมีเวลาในการทดสอบที่จำกัด หรือเมื่อผู้รับการทดสอบไม่อยู่ในสภาพการณ์ที่เหมาะสมที่จะทำชุดเต็มได้ หรือเมื่อต้องการคัดกรองด้านเชาวน์ปัญญากับคนจำนวนมาก โดยไม่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับ cognitive function ทั้งหมด
married affairs sites online why do wifes cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
why do husband cheat link when married men cheat
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
cheaters link all women cheat

Keywords: เชาวน์ปัญญา, แบบทดสอบ, The wechsler abbreviated scale of intelligence test

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 0000473

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ