เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการหารูปแบบการลดพฤติกรรม และอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปัญญาอ่อน 3-6 ปี ที่ขัดขวางการเรียนรู้ของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

 

ผู้วิจัย/Authors: สุจิตรา ศรีสุโร

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการหารูปแบบการลดพฤติกรรม และอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปัญญาอ่อน 3-6 ปี ที่ขัดขวางการเรียนรู้ของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 126

รายละเอียด / Details:

ปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนที่เกิดจากการเลี้ยงดูและฝึกอบรมโดยบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัว เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ทำให้เสียเวลาในการแก้ไข ผู้ปกครองขาดความอดทนและปรับแก้ไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ ไม่มีสมาธิ ส่งเสียงรบกวนคนอื่น ทำร้ายตนเองหรือทำร้ายคนที่อยู่รอบข้างและของเครื่องใช้ ฯลฯ พฤติกรรมดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ตลอดจนคนในสังคมไม่ยอมรับ ประกอบกับนโยบายของโรงพยาบาลราชานุกูลเน้นให้ผู้ปกครองและเด็กปัญญาอ่อนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในชุมชน และลดระยะเวลาการพึ่งพาสถาบันและบุคลากรระดับวิชาชีพลง ดังนั้นการศึกษาค้นหาวิธีการเพื่อจัดเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองมีความตระหนักและสามารถลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้ด้วยตนเอง จึงเป็นปัญหาที่บุคลากรต้องหาทางแก้ไขและปรับปรุงด้านบริการ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม คนในสังคมยอมรับได้ การศึกษาทดลองด้วยการปรับรูปแบบบริการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางมุ่งลดความเครียดที่ตัวผู้ปกครอง เพิ่มความพึงพอใจในด้านการบริการ ใช้กลวิธีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน การศึกษานอกสถานที่ให้ความรู้และการสอนสาธิตในเรื่องหลักและเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้เป็นการให้บริการตามสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาและทดลอง 10 กรณ๊ตัวอย่างพบว่าผู้ปกครองมีความอดทนและมีความภาคภูมิใจที่สามารถลดพฤติกรรมและอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง
click here cheat on husband what is infidelity
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat link when married men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
reasons women cheat click how to cheat on wife

Keywords: พฤติกรรม, ปัญหาสุขภาพจิต, บริการพยาบาล, ผู้ปกครองเด็กปัญญาอ่่อน, ปัญญาอ่อน, เด็ก, เด็กปัญญาอ่อน, ผู้ปกครอง, MR, mr

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000047

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต