เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เทคนิคบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล

 

ผู้วิจัย/Authors: วลัยพรรณ ศรีสุพรรณราช

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เทคนิคบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 125

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์/วิธีการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้เทคนิคการบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีระดับความรุนแรงของภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลราชานุกูลปี พ.ศ 2539-2541 จำนวน 10 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง จากคำรายงานของพยาบาลประจำหอผู้ป่วย และจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและผู้ช่วยวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ทดลองได้แก่ เทคนิคการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมน้ำลายไหล ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติทดสอบค่า t (dependent t-test) ผลการวิจัย 1. พฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการ ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความรุนแรงของภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. พฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการ ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความรุนแรงของภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ภายหลังการทดลองพฤคติกรรมน้ำลายไหลลดน้อยลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: พฤติกรรมบำบัด, พฤติกรรม, พิการ, เด็ก, เด็กปัญญาอ่อน, เด็กสมองพิการ, ปัญญาอ่อน, ความบกพร่องทางสติปัญญา, mr, MR

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000046

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต