เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การบริการสุขภาพจิตชุมชน : องค์ความรู้จากประสบการณ์

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม

ชื่อเรื่อง/Title: การบริการสุขภาพจิตชุมชน : องค์ความรู้จากประสบการณ์

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 188. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลได้ดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบโซนจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ปึงปัจุบัน จึงได้สรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานสู่เอกสารทางวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำคู่มือการบริการสุขภาพจิตชุมชนเผยแพร่แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจึงใช้ประกอบการปฏิบัติงาน ขอบเขตการดำนินงาน สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นเอกสารทางวิชากรเผยแพร่แก่เครือข่ายในระดับเขต จังหวัด อำเภอ ใน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ และสกลนคร วิธีดำเนินการ 1. จัดประชุมคณะทำงานจำนวน 11 คน เพื่อกำหนดโครงร่างของเอกสารและมอบหมายงานเดือนละ 2 ครั้ง (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2545) 2. ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละบทตามความรับผิดชอบที่กำหนดให้ 3. วิพากษ์ ปรับปรุง ทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 4. จัดพิมพ์และตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนเผยแพร่ 5. เผยแพร่เอกสารให้แก่เครือข่าย ใช้เวลาในการดำเนินงารตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545-กุมภาพันธ์ 2546 ผลการดำเนินงาน ได้จัดทำเอกสารทางวิชาการจำนวน 2 เล่มๆ ที่ 1 ชื่อ การบริการสุขภาพจิตชุมชน:การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว ภายในเล่มบรรจุเนื้อหาที่สำคัญคือวิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างองค์กร แนวคิดและความรู้ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบปฏิบัติในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ตัวอย่างการเขียนรายงานการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชนกรณีมีปัญหาซับซ้อน และภาวะวิกฤตในชุมชนตลอดจนตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เล่มที่ 2 ชื่อการยริการสุขภาพจิตชุมชน:การส่เงสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวคิดการดำเนินงานสุขภาพจิตในกลุ่มต่างๆ และ ตัวอย่างการดำเนินงานโครงการส่งเสริมก้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินงานโดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตทุกระดับ ในเขต 6 ข้อเสนอแนะ เนื้อหาสาระสำคัญในเอกสารเป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพจิตชุมชนเครือข่ายในแต่ละระดับสามารถนำแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและบริบทของพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
unfaithful spouse cheat husband
read go married and want to cheat
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: สุขภาพจิตชุมชน, โซนจังหวัด, เครือข่าย, ชุมชน, บริการสุขภาพจิตชุมชน, องค์ความรู้, จิตเวช, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราขนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000068

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต