เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง ของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากอายุ 3-6 ปี

 

ผู้วิจัย/Authors: นิรมัย คุ้มรักษา

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง ของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากอายุ 3-6 ปี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 124

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์/วิธีการ เพื่อศึกษาผลของการจัดกลุ่มู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง ของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากอายุ 3-6 ปี ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กราชานุกูล(คลองกุ่ม) ที่มีความสนใจและยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยจำนวน 10 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้จัดกลุ่มเพื่อช่วยเลือกันและกันมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้ประสานงานภายในกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ติดต่อกันนาน 1 ปี รวม 12 ครั้ง รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบแระเมินความสามารถในการสอนทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองเด็กปัญญาอ่อนของผู้ปกครองและแบบประเมินทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากอายุ3-6 ปี การวิเคราะห์ข้อมุลโดยการเปรียบเทียบความสามารถในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือ ตนเองของผู้ปกครองและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของเด็กปัญญาอ่อนก่อนและหลังการจัดกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันและกันโดยใช้การทดสอบของวิลคอกชัน (Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test) ผลการศึกษา ความสามารถในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองของผู้ปกครองและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากอายุ 3-6 ปีหลังการจัดกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันและกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
website cheat how often do women cheat on their husbands
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats

Keywords: เด็ก, ปัญญาอ่อน, ผู้ปกครอง, ทักษะ, การพยาบาล, การช่วยเหลือตนเอง, ช่วยตัวเอง, พัฒนาการ, เด็กปํญญาอ่อน, MR. mental retard

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000045

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต