เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยด้านชีวจิตสังคมและกลุ่มสัมพันธ์ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

ผู้วิจัย/Authors: วัลภา วงศ์สารศรี

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยด้านชีวจิตสังคมและกลุ่มสัมพันธ์ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2543, หน้า 32-52

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานปัจจัยด้านชีวจิตสังคม โดยนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการกลุ่ม ส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกมีความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น และเสริมสร้างวิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน โดยศึกษาจากลุ่มสามชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามส่วนบุคคล การสังเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมขณะดำเนินกิจการกลุ่ม และแบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกลุ่มในทุกๆ ด้าน อยู่ในระดับดีมาก
click here catch a cheater what is infidelity
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
wife cheaters website open
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
looking to cheat click my husband cheated on me

Keywords: กลุ่มสัมพันธ์, ผู้สูงอายุ, กิจกรรมกลุ่ม, จิตสังคม, กิจกรรมพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Code: 0000443

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ