เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาระบบการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ในการดุแลผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: ชุลีวรรณ เพียรทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาระบบการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ในการดุแลผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2545, หน้า 55-66

รายละเอียด / Details:

ระบบการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ เป็นการมอบหมายงานพยาบาลภายในหอผู้ป่วยเพื่อให้พยาบาลดุแลผู้เจ็บป่วยทางจิตตั้งแต่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับบ้าน ในการให้การดุแลอย่างสมบูรณ์แบบ มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องและมุ่งผู้เจ็บป่วยเป็นศูนย์กลางการดูแล ซึ่งจะนำไปสู่การพยาบาลแบบองคฺรวม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลผู้เจ็บป่วยทางจิตแบบพยาบาลเจ้าของไข้ในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีมหาโพธฺ์ จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ศึกษามี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ 7 คน และกลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แนวคำถามในการสัมภาษณ์ แนวทางในการสนทนากลุ่ม ข้อคำถามในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบแระเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดุแลแบบพยาบาลเจ้าของไข้ และแบบประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลแบบพยาบาลเจ้าของไข้ วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ค้นหาปัญหา ขั้นที่ 2 กำหนดแนวทางปฏิบัติและพัฒนาระบบการดูแลแบบพยาบาลเจ้าของไข้ และขั้นที่ 3 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการดูแลแบบพยาบาลเจ้าของไข้และประเมินความรู้ ทัศนคติของบุคลากรเกี่ยวกับการดุแลแบบพยาบาลเจ้าของไข้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาในการดูแลผู้ป่วย คือ อัตรากำลังบุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้มีการมอบหมายแบบทีมส่งผลให้เกิดช่องว่าง และความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยมากขึ้น การรับรู้ปัญหาของผู้ป่วยน้อยและไม่ครอบคลุม เมื่อเปรียบเทียบการประเมินความรู้ และทัศนคติต่อระบบการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ของบุคลากรพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วยจิตเวชก่อนและหลังดำเนินการพัฒนา ความเข้าใจในระบบการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้เพิ่มขึ้น และผู้ป่วยจิตเวชมีความพึงพอใจต่อการดูแลแบบพยาบาลเจ้าของไข้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ผลการวิจัยสามารถพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในหอผู้ป่วยอีก 12 แห่ง ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยใช้กระบวนการจากการวิจัย และคู่มือการดูแลผู้ป่วยแบบพยาบาลเจ้าของไข้ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบริการพยาบาลและมีผลต่อการพัฒนาความรู้ ทักาะสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย
unfaithful spouse cheat husband
cheaters wife affair read
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
lesbian sex stories click sex stories sites
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: การมอบหมายงาน, พยาบาลเจ้าของไข้, พยาบาล, คูณภาพบริการพยาบาล, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช,การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, ปฏฺบัติการพยาบาล, การสนทนากลุ่ม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 0000442

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ