เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้ สิ่งเร้า ความเครียด ของญาติขณะนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญวดี เพชรรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้ สิ่งเร้า ความเครียด ของญาติขณะนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2545, หน้า 42-54

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดของญาติขณะผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากญาติซึ่งนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้จำนวน 200 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดของญาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ตัวแปรรายคู่ โดยวิเคราะห์ค่า t และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) เพื่ออธิบายความแปรปรวน ตัวแปรตามคือ การรับรู้สิ่งเร้าความเครียดจากตัวแปรต้นคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า จำนวนครั้งที่กลุมตัวอย่างนำผู้ป่วยมารับการรักษาเท่านั้นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามคือ การรับรู้สิ่งเร้าความเครียดทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมของหอผู้ป่วยด้านบุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล และด้านการปฏิบัติการพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลได้ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 2.00 ตามลำดับ ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลทุกระดับ ให้ตระหนักถึงความเครียดของญาติและดูแลญาติในขณะนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน โดยเฉพาะกลุ่มญาติที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การนำผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยในของฌโรงพยาบาล
click here catch a cheater what is infidelity
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
website cheat how often do women cheat on their husbands
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
reasons women cheat go how to cheat on wife
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความเครียด, การรับรู้ของผู้ป่วย, ญาติผู้ป่วย, การปฏิบัติการพยาบาล, ผู้ป่วยโรคจิต, หอผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 0000439

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ