เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความขัดแย้งในบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: สมบูรณ์ พู่มนตรี

ชื่อเรื่อง/Title: ความขัดแย้งในบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2540, หน้า 21-33

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความขัดแย้งในบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช จำแนกตามบทบาท 3 องค์ประกอบ คือ บริหาร บริการพยาบาล และวิชาการ ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีrandom sampling และ quota sampling จำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการสึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผลการวิจัยพบว่า บทบาทที่คาดหวังของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช ตามองค์ประกอบของบทบาททั้ง 3 องค์ประกอบ คือ บริหาร บริการพยาบาล และวิชาการ อยู่ในระดับสูง บทบาทที่ปฏิบัติจริงทั้ง 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งสองบทบาทมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับความขัดแย้งในบทบาทที่คาดหว้งและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความขัดแย้งในบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริง ตามคุณลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า พยาบาลที่มีความแตกต่างกันตามอายุ สถานภาพสมรส หน้าที่ในการทำงานและประสบการณ์ในการทำงาน มีความขัดแย้งในบทบาทที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพยาบาลที่มีความแตกต่างกันตามสถานะทางเศรษฐกิจ และผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมีความขัดแย้งในบทบาทไม่แตกต่างกัน
husbands who cheat website why wifes cheat
cheater marriage affairs go
unfaithful spouse unfaithful husband
wife cheaters infidelity open
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
how to cheat on my husband site my wife cheated
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ความขัดแย้ง, พยาบาล, บทบาทพยาบาลจิตเวช, ความคาดหวัง, พยาบาลวิชาชีพ, conflict, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000438

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ