เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลตามการรายงานของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: คำพวง เตโช

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลตามการรายงานของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2540, หน้า 10-20

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลอันได้แก่ ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการดำเนินงานการนิเทศ และด้านการประเมินผลการนิเทศตามการรายงานตนเองของหัวหน้าหอผู้ป่วยเปรียบเทียบพฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาล จำแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง และการอบรมการนิเทศงานการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย เปรียบเทียบพฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาล ตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการรายงานของพยาบาลประจำการ และเพื่อศึกษาลักษณะปัญหาในการนิเทศงานการพยาบาล อันได้แก่ ด้านการวางแผนการพัฒนา ด้านการดำเนินงานการนิเทศ และดานการประเมินผลการนิเทศตามรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 73 คน และระดับประจำการ จำนวน 270 คน คนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และโรงพยาบาลสวนปรุง การคำรสณตัวอย่างประชากรจากสูตรของ Taro yamane และการคัดเลือกตัวอย่างประชากรโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามสำหรับพยาบาลประจำการ ซึ่งเครื่องมือทั้งสองชุดผ่านการทดสอบค่าความเที่ยงแล้ว ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88 และ 0.82 ตามลำดับ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกและเก็บแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านพบว่าด้านการวางแผนการนิเทศอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการดำเนินงานการนิเทศและด้านการประเมินผลการนิเทศอยู่ในระดับมาก หัวหน้าหอผู้ป่วย ที่มีอายุประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง และการอบรมการนิเทศต่างกัน รายงานพฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลโดยรวม รายด้านทุกด้าน ตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยและตามการรายงานของพยาบาลประจำการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัญหาในการนิเทศงานการพยาบาลตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายด้านพบว่าปัญหาด้านการวางแผนการนิเทศและปัญหาด้านการประเมินผลการนิเทศอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้านการดำเนินการนิเทศอยู่ในระดับน้อย
click here cheat on husband what is infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
unfaithful spouse unfaithful husband
website read here how often do women cheat on their husbands
spy phone free download spyware mobile texting spyware
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
why do husband cheat link when married men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมการนิเทศงาน, พยาบาล, นิเทศงานการพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000437

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ