เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: งานวิจัยสุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น:เรื่องความสุขจากการพนัน

 

ผู้วิจัย/Authors: สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ชื่อเรื่อง/Title: งานวิจัยสุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น:เรื่องความสุขจากการพนัน

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมสุขภาพจิต. ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มีนาคม-พฤษภาคม 2538, หน้า 3-13

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอายุ สาเหตุการเสียชีวิตของจิตแพทย์ไทยและเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกับการศึกษาในแพทย์ไทย ประชากรไทย และการศึกษาของต่างประเทศ กลุ่มประชากรที่ทำการศึกาาประกอบด้วย จิตแพทย์ที่เสียชีวิตแล้ว 18 ราย เป็นจิตแพทย์ชาย 14 ราย จิตแพทย์หญิง 4 ราย ผลการศึกษาพบว่า ขณะที่จิตแพทย์เหล่านี้เสียชีวิต มีอายุตั้งแต่ 36-84 ปี มาอายุเฉลี่ย 58.2 ปี สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งได้แก่ โรคมะเร็ง เช่นเดียวกับที่พบในการศึกษาของแพทย์ไทย แต่ต่างจากที่พบในประชากรทั่วไป ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งคือโรคหัวใจ สำหรับการฆ่าตัวตายนั้น จิตแพทย์ไทยพบเพียงรายเดียว อายุ 39 ปี มีสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคทางจิตเวช และฆ่าตัวตายโดยใช้สารพิษ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของต่างประเทศโดยพบว่าจิตแพทย์ฆ่าตัวตายก่อนอายุ 40 ปี มีสาเหตุจากการเก็บกดและความเศร้า และมักจะใช้สารพิษในการฆ่าตัวตาย
click here cheat on husband what is infidelity
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ความสุขจากการพนัน, สุขภาพจิต, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000432a

ISSN/ISBN: 0858-6896

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ