เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: งานวิจัยสุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น:เรื่องความสุขจากการพนัน

 

ผู้วิจัย/Authors: กิติกร มีทรัพย์

ชื่อเรื่อง/Title: งานวิจัยสุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น:เรื่องความสุขจากการพนัน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม 2541 หน้า 56-75

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัยก็เพื่อจะค้นหาว่าการพนันจูงใจให้คนติดการเล่นพนักได้อย่างไร ทั้งๆ ที่การพนันเป็นอบายมุข ผิดกฎหมาย และมีผลกระทบต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาอีกมาก ทั้งตัวผู้เล่นเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวมด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการจัดกลุ่มโฟัส การสัมภาษณ์ระดับลึก และการสังเกต พบว่า การพนันจูงใจคนเล่นหรือนักพนัก 3 ประการคือ ให้ความสุขพึงพอใจทางอารมณ์ ทั้งในระดับจิตสำนึกและระดับจิตใต้สำนึก ให้ความสุขพึงพอใจทางสังคม และให้ความสุขทางการรับรู้ เชาวน์ปัญญา การยุติการเล่นพนันของคนจะสำเร็จได้ต้องเข้าใจความสุขพึงพอใจสามประการนี้โดยจัดกิจกรรมใหม่ที่ให้ความสุขพึงพอใจได้มากกว่ามาทดแทน ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 2 ราย ประกอบในรายงานนี้ด้วย
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters website open
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
how to cheat with a married woman open infidelity signs
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: สุขภาพจิต, สุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ความสุขจากการพนัน, ความสุข, พนัน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000429

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ