เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: เจริญ แจ่มแจ้ง

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม 2541 หน้า 27-49.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สำรวจจำนวนและประเภทของบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในสถานบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต 2. ศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานต่อการที่บุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาล 3. ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลต่องานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 4. ศึกษาเหตุผลของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภาระงานหลักของบุคลากรพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 แห่ง ประกบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจำนวน 14 คน บุคตลากรพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้) ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 2,426 คน และบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ จำนวน 417 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจข้อมูล 1 ชุด และแบบสอบถาม 2 ชุด ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPPS/PC ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. บุคลากรพยาบาลทุกประเภทส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล บุคลากร พยาบาล ที่กระจายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น พบผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวนมากที่สุด 2. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการที่บุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาล แต่หัวหน้ากลุ่มงานอื่นๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหมาะสมอย่างไรก็ตาม หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหย่มีความเห็นว่าดี หากสามารถจัดเตรียมบุคลากรสายตรงในวิชาชีพได้ เพราะจะทำให้บุคลากรทำงานตรงตามลักษณะงานส่งผลต่อประสิทธิผลและความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติ 3. บุคลากรพยาบาลทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลเป็นเรื่องเหมาะสม ด้วยเหตุผลอันดับแรกของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค คือ ได้ทำงานตรงกับความรู้ที่เรียนมา ส่วนเจ้าหน้าที่พยาบาลคือ ทำงานตรงตามขอบเขตสามารถนำไปสู่ความชำนาญเฉพาะทาง ฯลฯ และช่วยเหลือคนไข้เห็นว่าเหมาะสมเพราะตำแหน่งบรรจุ นอกจากนี้พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นด้านที่ 1 (การปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตตำแหน่งทางวิชาชีพ) ด้านที่ 2 (การพัฒนาทักษะทางการพยาบาล) และด้านที่ 3 (การพัฒนาทักษะทางวิชาการ) สูงกว่าพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตืที่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นด้านที่ 4 (ความก้าวหน้าในวิชาชีพ) ไม่แตกต่างจากพยาบาลเทคนิค เมื่อพิจารณาบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นต่อด้านที่ 1,3 และ 4 สูงกว่าพยาบาลเททนิค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการพยาบาลระหว่างหน่วยงาน พบว่า พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 1 และ 2 คือ สูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ส่วนด้านที่ 3 ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลมีความคิดเห็นต่อด้าน 4 สูงกว่าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 4. บุคลากรพยาบาลมีเหตุผลต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาลหลายประการ เหตุผลที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ พึงพอใจลักษณะงานในความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งและได้รับการทาบทามและพึงพอใจ 5.การศึกษาภาระงานหลักของบุคลากรพยาบาล ผู้วิจัยแบ่งภาระงานหลักเป็น 2 ลักษณะคือ งานที่มีความสำคัญในหน้าที่และงานที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ทำ ในงานแต่ละลักษณะจำแนกเป็น 2 งานที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล และประเภท 3 งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาลโดยสิ้เชิงปรากฎผลการศึกษาดังนี้ ในงานลักษณะที่ 1 พบว่า บุคลากรทั้ง 4 ประเภทปฏิบัติงานประเภท 1 มากกว่างานประเภท 2 และ 3 ส่วนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประเภท 2 มากกว่าประเภท 3 พยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติทั้ง ื2 ประเภทไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างระหว่างบุคลากรพยาบาลในงานแต่ละประเภท พบว่า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประเภท 1 ไม่แตกต่างจากพยาบาลเทคนิค แต่ปฏิบัติงานประเภท 2 มากกว่าบุคลากรพยาบาลอีก 3 ประเภทและปฏิบัติงานประเภท 3 น้อยกว่าพยาบาลเทคนิค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในงานลักษณะที่ 2 พบว่า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประเภท 1 น้อยกว่า 2 แต่มากกว่าประเภท 3 ส่วนพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงานประเภท 1 และ 2 มากกว่างานประเภท 3 ผละผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงานประเภท 3 มากกว่างานประเภท 1 และ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานทั้ง 3 ประเภท ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคลากรพยาบาลในงานแต่ละประเภืพบว่า พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล ปฏิบัติงานประเภท 1 ไม่แตกต่างกัน ส่วนงานประเภท 2 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติมากกว่าบุคลากรอีก 3 ประเภท และงานประเภทที่ 3 บุคลากรพยาบาลทั้ง 4 ประเภท ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
how to spot a cheater how many people cheat open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat on wife link why wife cheated
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: บุคลากรพยาบาล, สถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช, กรมสุขภาพจิต, การกระจาย, พยาบาล, อัตรากำลัง, บริหารการพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000426

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ