เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

 

ผู้วิจัย/Authors: บัณฑิต ศรไพศาล

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม 2541 หน้า 1-12

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต และการป้องกันแก้ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยประชาชนทั่วไป จำนวน 410 ราย และกลุ่มนักธุรกิจ จำนวน 610 ราย โดยการสุ่มจากสมุดโทรศัพท์ทุกเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจากรายชื่อผู้ประกอบการและลูกจ้างของบริษัทการเงินที่มีปัญหาด้านประกอบการ จำนวน 58 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการโทรศัพท์สอบถามตามแบบสอบถามที่กรมสุขภาพจิตสร้างขึ้น ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาด้านการเงินจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจร้อยละ 74.9 มีความเครียดสูงร้อย ละ 39.5 และมีความคิดฆ่าตัวตาย ร้อยละ 4.6 ในกลุ่มธุรกิจประสบปัญหาด้านการเงินจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจร้อยละ 69.2 มีความเครียดสูงร้อยละ 36.2 มีความคิดฆ่าตัวตายร้อยละ 2.1 โดยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความเครียดมากคือ ผู้ที่ตอ้งรับผิดชอบภาระการเงินของผู้อื่น และเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจอสังหารัมทรัพย์ ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของประชาชนทั่วไป ใช้วิธีการประหยัดการใช้ยาเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 85.0 ส่วนกลุ่มธุรกิจใช้วิธีหางานใหม่ร้อยละ 57.4 วิธีการเลือกใช้เมื่อเกิดความเครียด 5 อันดับแรก ของประชาชนทั่วไป เหมือนกับของธุรกิจคือ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น พูดระบายกับผู้อื่น หางานอดิเรกทำ ทำบุญ- ตักบาตรและออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกลไกคลายเครียดที่ดี และบุคคลที่สามารถขอความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดความเครียดของทั้งสองกลุ่มคือ บุคคลใกล้ชิด ได้แก่ บุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และคู่สมรส/คู่รัก นอกจากนี้ยังขอความช่วยเหลือจากพระ และหมอดูมากกว่าแพทย์และจิตแพทย์
website link wife cheaters
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
read go married and want to cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
wife cheaters website open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
looking to cheat click my husband cheated on me
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, วิกฤตทางเศรษฐกิจ, mental health, crisis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000422

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ