เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการสุขภาพใจสานใยครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลปังหา โชสิวสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการสุขภาพใจสานใยครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 170. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

จากสภาพปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านประชากร มีวิถีชีวิตประจำวันที่เร่งรัดแข่งขันเพื่อความอยู่รอด มีแนวโน้มไปสู่วัตถุนิยมและสุขนิยมมากขึ้น บบทบาทของครอบครัวที่เปลี่ยนไปจากเดิม สมาชิกในครอบครัวเวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น ทำให้มีเวลาอยู่ร่วมกันน้อย บุตรหลานขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดการสื่อสารที่ดีต่อกัน ขาดการส่งเสริมให้บุตรหลานมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม นำไปสู่ความตึงเครียดสูงขึ้น ขาดความมั่นคงทางอารมณ์ และการดำรงชีวิต จึงมักมองโลกในแง่ร้าย มีสร้างปัญหาในรูปแบบต่างๆ ส่งผลต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต และปัญหาการใช้สารยาเสพติดในเยาวชนเพิ่มขึ้น จากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นผลที่มาจากรากฐานของครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น ขาดความรัก ขาดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ โดยใช้กิจกรรมที่เป็นสื่อนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่น สร้างความสุขในครอบครัว 2. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในบทบาทภาระหน้าที่ที่มีคุณค่าให้กับกลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู ที่พึงกระทำต่อกัน ส่งเสริมการสื่อสารในครอบครัว และการใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาเครือข่าย ถักทอสายสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในเครือข่าย ให้ร่วมกันสานฝันสร้างครอบครัวที่อบอุ่น สู่การเกิดชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงาน ผลของการจัดกิจกรรมทำให้ผู้ปกครองได้เข้าใจในบทบาทของตนเองมากขึ้น ได้ทำกิจกรรมกับบุตรหลานได้มีการแสดงความรู้สึกที่ดีกับลูก มีการสื่อสารที่ดีระหว่างลูก นักเรียนเกิดความตระหนักถึงบทบาทของตนเอง เข้าใจในความรักของพ่อ แม่ที่มีต่อตนเอง เกิดความสำนึกที่จะปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียนในแต่ละโรงเรียน เพื่อถักทอสายใยสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาการดำเนินงานสู่ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็งต่อไป ข้อเสนอแนะ ควรติดตามและให้การสนัสนุนเครือข่ายให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ และร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมของครอบครัวเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกของเครือข่ายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดไป
click here read here what is infidelity
read go married and want to cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
spy phone free download android spy apps free texting spyware
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: สุขภาพใจสานใยครอบครัว, ชุมชน, สุขภาพจิต, ครอบครัว, เครือข่าย, ความสุข

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

Code: 00000064

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต