เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: จัทรา ธีระสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2542-มกราคม 2543, หน้า 49-58

รายละเอียด / Details:

โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านเป็นโครงการที่ทีมจิตเวชไปให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและญาติขณะกลับบ้านเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความสามารถดูแลตนเองได้ โครงการนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2541 แต่ยังไม่มีการประเมินผลสำเร็จในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิจัยครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการดังกล่าว ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านการผลิต โดยใช้รูปแบบประเมินซิป (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเวชที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในปี พ.ศ 2541 จำนวน 52 คน ญาติผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 52 คน และ ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านจำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบทดสอบ และแบบสอบถาม ผลการศกึษา พบว่า ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต รวมทั้งนโยบายการพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติและแผนการปฏิบัติงานจริง มีความสอดคล้องกับแผนงานของโครงการในระดับสูง ด้านปัจจัยเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นว่าความพร้อมของปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะสื่องบประมาณ และบุคลากร มีความเพียงพอ และเหมาะสมในการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง กล่าวคือ มีการวางแผนดำเนินงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ประชุมปรึกษาก่อนออกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และประชุม ปรึกษาหลังกลับจากกฏิบัติการดุแลผู้ป่วยที่บ้าน และด้านผลผลิตพบว่า ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการดูแลตนเองในระดับสูง สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานครบถ้วน ผู้ป่วยและญาติให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชน ในรูปแบบการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้สังคมเกิดการยอมรับผู้ป่วยมากขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
My wife cheated on me click here all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: การประเมินผล, โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน, ผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาลจิตเวชชุมชน, กิจกรรมพยาบาล, การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000420

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ