เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการฝ่าวิกฤติชีวิตด้วยบริการปรึกษาหลังอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ผู้วิจัย/Authors: วันดี เนตรไสว

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการฝ่าวิกฤติชีวิตด้วยบริการปรึกษาหลังอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 121

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดทุกข์ร้อน ผลที่ได้รับ ชุมชนในอำเภอหาดใหญ่ 5 ชุมชน ได้รับยา จำนวน 120 ราย ได้รับสิ่งของ จำนวน 200 ราย บริการปรึกษาและแนะนำจำนวน 280 ราย เยี่ยมบ้าน จำนวน 30 ราย ครอบครัวพบผู้มีภาวะเครียดและปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 80 ราย (นอนไม่หลับ วิตกกังวล ท้อแท้ ซึมเศร้า) ผู้พิการ 10 ราย ที่ได้รับการช่วยเหลือ รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกิดประสบการณ์การทำงานร่วมกันลักษณะเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือเป็นทีมสุขภาพสร้างพลังการบริการแบบองค์รวม ผสมผสานและเกิดประสิทธิภาพสู่ประชาชน สรุปและข้อเสนอแนะ ประชาชนส่วนใหญ่จะปรับตัวและยอมรับสถานการณ์ได้เนื่องจากเกิดการช่วยเหลือจากหลายๆ องค์กร และประชาชนเกิดการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนสิ่งสำคัญเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตนเองเพียงเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับทุกคนชาวหาดใหญ่ที่ต้องประสบกับภาวะเช่นนี้ อักมุมหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประชาชน มองเห็นไมตรี กำลังใจที่มอบให้แก่กัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสุดที่จะฉุดให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตและปรับตัวพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปได้
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat on wife link why wife cheated

Keywords: อุทกภัย, หาดใหญ่, บริการปรึกษา, ปรึกษา, counseling, ปัญหาสุขภาพจิต, สุขภาพจิต,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000042

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต