เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการสุขภาพดีที่ราชประชาฯ

 

ผู้วิจัย/Authors: สายันต์ พันธ์ไม้

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการสุขภาพดีที่ราชประชาฯ

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 165. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ด้วยโรงเรียนประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบในปี พุทธศักราช 2542 นักเรียนส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ (เด็กไม่ติดเชื้อ) เด็กเร่ร่อน และปัญหาสังคมอื่นๆ จากสภาพปัญหาที่สังคมกำลังวิกฤตอยู่ในปัจจุบันเด็กเหล่านี้ต้องประสบปัญหามากมาย ทั้งทางร่างกาย และสภาพจิตใจจากครอบครัว สังคม โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ตระหนักถึงสภาพปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพกายและสุขภาวะจิตที่ดี จึงได้จัดโครงการสุขภาพดีที่ราชประชาฯ ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยในด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักเรียน จนเกิดการพัฒนาจิตใจ ลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาที่ว่า ดี เก่ง และมีความสุข ขอบเขตของการประมินโครงการ กำหนดขอบเขตเฉพาะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัด ลพบุรี ขนาดของประชากรประกอบด้วย นักเรียน ครู และชุมชน รวมจำนวนประชากรที่ประเมิน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบประมินค่า 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้แบบประเมินที่สมบูรณ์ ผู้ประเมินจะแจกแบบประเมิน ไปยังกลุ่มประชากรที่กำหนด และเก็บรวบรวมแบบประเมินที่ตอบเสรฺจสมบูรร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมุลโดยใช้เครื่องคมอพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้การหาค่าได้แก่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการประเมินโครงการ จากผลการดำเนินงานพบว่า นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนการ และได้รับการดูแลรักษาพยาบาลด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนในเรื่องของความสามัคคี การได้รับความรู้จากกิจกรรม ความตระหนักถึงสภาพปัญหาของการมีสุขภาพไม่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม และพร้อมที่จะให้การรณรงค์แก้ไข สนับสนุน เกี่ยวกับระบบปฏิรูปสุขภาพของคนไทย อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยในภาพรวม ดี=4.46 SD=0.69 ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสนับสนุนจัดกิจกรรม โดยเฉพาะกับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และที่ติดเชื้อเอดส์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
why men have affairs redirect married men who cheat with men
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to catch a cheat open married men having affairs
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
percent of women that cheat link how to spot a cheater

Keywords: โรคเอดส์, สุขภาพจิต, นักเรียน, เด็กเร่ร่อน, เยาวชน, ปัญหาจิตใจ, ผลกระทบจากโรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงเรียนประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

Code: 00000062

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต