เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รายงานการเข้าค่ายโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (โดยใช้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี)

 

ผู้วิจัย/Authors: สรศักดิ์ ไสยะหุต

ชื่อเรื่อง/Title: รายงานการเข้าค่ายโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (โดยใช้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี)

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 164. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาโดยใช้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี 8 สาขา คือ 1. การฟังดนตรี 2. การอ่านหนังสือ 3. การออกกายบริหาร และรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซี 4. การร่วมฝึกปฏิบัติในวันหยุดสุดสัปดาห์ 5. การฟังเทปบรรยาย 6. การดูวีดีโอเต้าซิ่น 7. เชื่อมสัมพันธ์กับผู้ประสบความสำเร็จ 8. การรับใช้สังคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโดยดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง ขอบเขตการวิจัย ประชากรที่ศึกษาคือนกัเรียน โรงเรียนหนองรีประชานิมิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 134 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 95 คน ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัอวย่างที่ศึกษาคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 134 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 95 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. สมุดกิจกรรมยุวชนเต้าซิ่น 2. แบบประเมินโครงการ จำนวน 10 ข้อ 3. แบบประเมินโครงการค่ายยุวชน จำนวน 10 ข้อ สรุปผลการวิจัย นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีค่านิยมที่พึงประสงค์ จากแบบประเมินพบว่านักเรียนประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ข้อเสนอแนะ นกัเรียนควรได้รับการฝึกออกกำลังกาย และสมาธิอย่างต่อเนื่อง หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
wife cheaters infidelity open
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี, ค่าย, ค่ายคุณธรรม, นักเรียน, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, จริยธรรมนักเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Code: 00000061

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต