เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การแก้ปัญหาสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: ถนอมศรี อินทนนท์

ชื่อเรื่อง/Title: การแก้ปัญหาสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2542-มกราคม 2543, หน้า 37-48

รายละเอียด / Details:

การวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการแก้ปัญหาสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกสถานที่ศึกษาโดยพิจารณาจากลักษณะชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท สมาชิกชุมชนสามารถให้ข้อมูลได้ ไม่มีอุปสรรคด้านภาษา มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การคมนาคมสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจ สังเกต สัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุ่ม มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 16 คน ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลอื่นๆ 44 คน นำข้อมูลที่ได้มาบันทึกและวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม ethnograph 4 ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมาชืกชุมชนใช้แก้ปัญหาสุขภาพจิตก็คือ การปรึกษาหมอดู การปฏิบัติศาสนกิจ การปรับตัวเพิ่อเผชิญปัญหาการพึ่งพาอำนาจหนือธรรมชาติ และการใช้ยาแผนโบราณ
website why people cheat in marriage wife cheaters
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: การแก้ปัญหา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000418

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ