เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตเด็กนักเรียนที่มาและไม่มาโรงเรียน

 

ผู้วิจัย/Authors: กมลิน อุ่นจิตติกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตเด็กนักเรียนที่มาและไม่มาโรงเรียน

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 160. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

กรณีคลังแสงกรมสรรพวุธทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาระเบิดถือเป็นสถานการณ์วิกฤติอย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจได้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปรากฏการณ์ที่พบอย่างหนึ่งคือ นักเรียนไม่มาโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาได้เข้าไปดูแลทางด้านจิตใจแก่นักเรียน และกลุ่มงานจิตวิทยา เห็นความสำคัญของสภาวะสุขภาพจิตที่เกิดขึ้น จึงได้สนใจศึกษาเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนที่มาและไม่มาโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เมื่อเกิดกรณีนี้ต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อสึกษาสภาวะสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนที่มาและไม่มาโรงเรียน รวมถึงปัจจัยทางจิตใจที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมบ่งชี้อาการวิกลจริต ขอบเขตการวิจัย มุ่งศึกษานักเรียนที่มาและไม่มาโรงเรียนของโรงเรียนปากช่องหลังเหตุการณ์ 1 สัปดาห์ วิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มาและไม่มาโรงเรียนหลังเหตุการณ์คลังแสงระเบิด 1 สัปดาห์ การสุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจง ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทั่วไป ลักษณะสภาวะสุขภาพจิตที่ได้จากแบบทดสอบ SCL-90 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบ SCL-90 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มโดยใช้กลุ่มตัวอย่างยินยอมที่จะให้ศึกษาตอบแบบสอบถาม และแบบทดสอบ SCL-90 การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ใช้ค่าสถิติร้อยละ SD t-test และ Regression สรุปผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนที่มาโรงเรียน จำนวน 372 คน และไม่มาโรงเรียน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 และ 37.3 ตามลำดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนสภาวะสุขภาพจิตที่ได้จากแบบทดสอบ SCL90 ของนักเรียนที่มาและไม่มาโรงเรียน พบว่าไม่มีความแกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและคะแนนสุขภาพจิตที่มีความกังวลเป็นพื้นฐาน คะแนนสุขภาพจิตย้ำคิดย้ำทำ มีผลต่อพฤติกรรมบ่งชชี้อาการวิกลจริต ข้อเสนอแนะ ใช้ในการวางแผนป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤติ
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
married affairs sites online why do wifes cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: สุขภาพจิต, เด็ก, นักเรียน, ปัญหาสุขภาพจิต, พฤติกรรม, ภาวะวิกฤติ, คลังแสดงระเบิด, เด็กขาดเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000060

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต