เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการทดลองใช้เทคโนโลยีสุขภาพจิตโรงเรียน

 

ผู้วิจัย/Authors: อินทริรา พัวสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการทดลองใช้เทคโนโลยีสุขภาพจิตโรงเรียน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2542-มกราคม 2543, หน้า 26-36

รายละเอียด / Details:

การทดลองใช้เทคโนโลยีสุขภาพจิตในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยคู่มือ 3 เล่ม คู่มือวิทยากรสำหรับพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสำหรับครู และคู่มือสำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต เพื่อศึกษาว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีผลอย่างสำคัญต่อครู และนักเรียนหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นครู 172 คน นักเรียน 1,080 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 3 โรงเรียน ผลการศึกษา พบว่าครูกลุ่มเป้าหมายมีเจตคติต่อการมองปัญหาสุขภาพจิตโรงเรียนดีกว่าครู ที่ไม่ได้รับการอบรม มีพฤติกรรมการให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ครูมีความเห็นต่อการใช้คู่มือส่งเสริมฯ ว่าแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนกิจกรรมและการใช้สื่อเหมาะสมตรงวัตถุประสงค์ สมควรนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนได้ สำหรับคู่มือครูในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ครูมีความคิดเห็นว่าคู่มือครูมีความชัดเจนเหมาะสมด้านหลักการ ทฤษฎี เทคนิควิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต สามารถใช้คู่มือฯ และแบบประเมินปัญหา เป็นแนวทางในการประเมินปัฯหาเพื่อเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และดูแลปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนได้ ครูควรต้องรู้จักสังเกตเด็กที่มีปัญหา โดยใช้แนวทางจากคู่มือช่วยเหลือฯ และเป็นฝ่ายพบเด็กเพื่อประเมินปัญหาและวางแผนการช่วยเหลือ ควรมีผู้เชี่ยวชาญประจำโรงเรียน เพื่อให้คำปรึกาา แก้ไขปัญหาของครูและนกัเรียนที่มีปัญหาจัดทำสื่อเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง องค์กรผู้เกี่ยวข้องควรต้องร่วมมือกันเพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนและให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
link how many guys cheat why women cheat on husbands
read website married and want to cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
website read here how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater women affair open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
how to catch a cheat open married men having affairs
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories

Keywords: เทคโนโลยีสุขภาพจิตโรงเรียน, สุขภาพจิต, คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิต, สุขภาพจิตนักเรียน, ปัญหาสุขภาพจิต, สุขภาพจิตโรงเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000416

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ