เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: พัชรัมภา ปราบริปูตลุง

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 159. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จังหวัดบุรัรัมย์ ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 รหัสวิชา ตอ 301 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากในการเรียนรู้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 รหัสวิชา ตอ 301 เรื่อง Myself ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสร้างสุจภาวะและจริยธรรม และเสริมสร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จัหงวัดบุรีรัมย์ จำนวน 99 คน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 แผน สอนเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 เรื่อง Myself เป็นแบบทดสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ และอัตนัย จำนวน 5 ข้อและแบบวัดเจตคติของนัเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ทำการศึกษาจัดทำขึ้น โดยใช้รูปแบบการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ การหาค่าเฉลี่ย, ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสัมประสิทธิการกระจาย และหารหาค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 เรื่อง Myself ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จังหวัดบุรัรัมย์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียน การอสนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสร้างสุขภาวะและจริยธรรม แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (E1/E2)มีค่าเท่ากับ 82.32/82.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ คือ 70/70 2. ค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียนมีค่าร้อยละ 82.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือร้อยละ 70 3. ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิการกระจายของคะแนนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 7.79, 1.07 และ 13.78 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทำกำหนดไว้ คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มส่วนเบียงเบนมาตรฐานต่ำและค่าสัมประสิทธิการกระจายของคะแนนเท่ากับ 13.78 4. คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างจากคะแนนเฉลี่นก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 5. ผลการศึกษาทดลอง พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีผลสัมประสิทธิทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ถึงร้อยละ 87.65 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความสุขในการเรียนรู้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เหมาะสม เข้าใจในบทบาทของตนเองและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น แต่ผู้ศึกษายังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เท่ากัน ภายในระยะเวลาที่เท่ากัน
link how many guys cheat why women cheat on husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman open infidelity signs
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories

Keywords: ความพร้อมเพื่อการเรียนรู้, ความสุข, สุขภาพจิต, นักเรียนมัธยม, เจตคติ, นักเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จังหวัดบุรัรัมย์

Code: 00000059

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต