เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตามทัศนะของผู้มารับบริการ

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไลรัตน์ คุ้มประยูร

ชื่อเรื่อง/Title: บริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตามทัศนะของผู้มารับบริการ

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2534, หน้า 322-331

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของญาติผู้ป่วยต่อแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ในเรื่องกิจกรรมพยาบาล สถานที่ และบริการด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างญาติผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน มาเยี่ยมผู้ป่วย 2 ครั้งขึ้นไปและมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัด ที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ คือ นครราชสีมา, บุรีรัมภ์, สุรินทร์, และชัยภูมิ จำนวน 100 ราย ได้ผลการศึกษาที่สำคัญดังนี้ ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างกับผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับบิดา-มารดา เป็นส่วนใหญ่ 35% มีอายุอยู่ในช่วง 45 ปีขึ้นไป 42% สถานภาพสมรส 84% เพศชาย 47% เพศหญิง 53% การศึกษาระดับ ป.1-ป.4 77% อาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 49% รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000บาท 49% มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครราชสีมา 73% จังหวัดบุรีรัมภ์ 14% จังหวัดชัยภูมิ 10% จังหวัดสุรินทร์ 3% รองลงมาตามลำดับ ในด้านกิจกรรมพยาบาล พบว่าทัศนะด้านบริการที่ได้รับจากพยาบาลอยู่ในระดับดี โดยมีทัศนะดีสูงสุด ที่พยาบาลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมาติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาล (X=4.47, SD=0.75) และทัศนะต่ำสุด พยาบาลมักแสดงท่าทีรังเกียจผู้ป่วย (X=2.00, SD=1.26) และทัศนะต่อกิจกรรมพยาบาลพบว่าผู้มารับบริการสามารถเยี่ยมผู้ป่วยได้สะดวกที่สุด (X=4.43, SD=0.75) ต่ำสุดได้แก่ จากการซักถามผู้ป่วยทราบว่าผู้ป่วยแอบทิ้งยาขณะอยู่ในโรงพยาบาล (X=2.25, SD=1.55) ในด้านทัศนะต่อสถานที่พบว่าบรรยากาศทั่วไปของตึกสวย ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ป่วยทางด้านจิตใจ (X=4.35, SD=0.83) ส่วนทัศนะต่ำสุดได้แก่ ภายในตึกมีกลิ่นเหม็น (X=2.14, SD=1.39) ในด้านทัศนะต่อบริการอื่นๆ พบว่ามีผู้ป่วยได้รับการ X-ray เพื่อช่วยในการหาพยาธิสภาพของโรค ญาติมีทัศนะที่ดีสูงสุด (X=4.38, SD=0.83) ต่ำสุดได้แก่ การฝึกงานอาชีพของผู้ป่วย เช่น ทอผ้า ทอเสื่อ เกษตรกรรม ฯลฯ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (X=2.25, SD=1.55)
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
My wife cheated on me click here all wives cheat
cheaters wife affair read
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
reasons women cheat click how to cheat on wife
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: บริการ, แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา, คุณภาพการบริการ, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 00004153

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ