เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: วิเคราะห์เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: ภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: วิเคราะห์เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2536, หน้า 61-72

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินความสามารถของนักศึกษาพยาบาลในการใช้การสื่อสารเพื่อการบำบัดว่าได้ใช้เทคนิคใดบ้าง แต่ละเทคนิคมีความถี่เท่าไร และสามารถระบุเทคนิคได้ถูกต้องเพียงใด โดยวิเคราะห์จากแบบบันทึกการสื่อสารเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในวิชาประสบการร์การพยาบาลจิตเวช ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 52 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาใช้การสื่อสารเพื่อการบำบัดจำนวน 1,208 ครั้ง เป็นการใช้เทคนิคที่เหมาะสมร้อยละ 75.00 เทคนิคที่ไม่เหมาะสมร้อยละ 8.20 และมีการสื่อสารที่ไม่สามารถจัดเข้าในการสื่อสารทั้งสองเทคนิคที่กล่าวมาอีกร้อยละ 16.72 ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบำบัด และวิธีการช่วยเหลือนักศึกษาในระหว่างฝึกปฏิบัติ
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
wife cheaters go open
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
free indian sex stories site interactive adult stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการบำบัด, เทคนิคการสื่อสาร, นักศึกษาพยาบาล, การสื่อสารเพื่อการบำบัด, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: แผนกการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00004152

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ