เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้ารับการรักษา ด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัด ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: วัลลีย์ กนกวิจิตร

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้ารับการรักษา ด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัด ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2534, หน้า 332-340

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ป่วย ก่อนและหลัง เข้ารับการรักษา ด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัด ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อสึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมในผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเมื่อได้รับการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ญาติ 8 ราย และผู้ป่วยหญิง 8 ราย โดยเก้บข้อมูลในช่วง วันที่ 1 ตุลาคม-31 ตุลาคม 2533 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ในการทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการรักาาด้วยกลุ่มครอบครัววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัตราส่วนร้อยละและคิดคะแนนแบบลิเคิท ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้ากลุ่มครอบครัวบำบัด ผู้ป่วยจิตเวชมีการยอมรับตนเองมากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในการดุแลตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การตามใจตนเองการรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง หลังเข้ากลุ่มครอบครัวบำบัดญาติผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป่วยทางจิตเวชของผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ยอมรับผู้ป่วยและสงสารผู้ป่วยมากขึ้นกว่าเดิม ยอมรับว่าการป่วยทางจิตเวชมีความสำคัญเท่ากับการป่วยทางกาย ซึ่งควรได้รับการดูแลเท่า ๆ กัน นอกจากนั้นญาติผู้ป่วยมีความเห็นตรงกันว่าการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัดนั้น ได้รับประโยชน์มากกว่าที่เขาคาดหวังไว้ ทำให้รู้ว่าปัญหาต่างๆ ไม่ได้เกิดกับครอบครัวเขาเท่านั้น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาด้วยกลุ่มครอบครัวบำบัด
click here read here what is infidelity
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: พฤติกรรม, ผู้ป่วยจิตเวช, ญาติผู้ป่วย, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช กลุ่มครอบครัวบำบัด, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 00004151

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ