เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักเรียนที่มีอาการและไม่มีอาการอุปทานกลุ่ม

 

ผู้วิจัย/Authors: ครุณี พัฒนขจร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักเรียนที่มีอาการและไม่มีอาการอุปทานกลุ่ม

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 161-162. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

อุปทานกลุ่มหรืออุปทานระบาด เป็นการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มอันเนื่องมาจากภาวะของจิตใจจัดเป็นอาการในกลุ่มจิตเวชฉุกเฉินอย่างหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขหรือควบคุมการระบาดของอาการ อาจมีผลกระทบต่อชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2544 มีการเกิดโรคอุปทานกลุ่ม 2 กรณี คือ กรณีแรกเกิดขึ้นที่โงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอหนองบุนนาก กรณีที่สองที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีนักเรียนมีอาการ 32 คน ดังนั้นโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานจิตวิทยา มีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกาภพของนักเรียนที่มีอาการและไม่มีอาการอุปทานกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพของนักเรียนที่มีและไม่มีอาการอุปทานกลุ่ม 1 ปัจจัยทางบุคลิกภาพที่มีผลต่อการเกิดอุปทานกลุ่มของนักเรียน ขอบเขตการวิจัย นักเรียนที่มีอุปทานกลุ่มและนักเรียนที่ไม่มีอุปทานกลุ่มกรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหยองบุนนาก และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดอุปทานกลุ่ม ระหว่างเดือนมกราคม 2542-มกราคม 2544 เป็นนักเรียนที่มีอาการอุปทานกลุ่มจำนวน 32 คน และนักเรียนที่ไม่มีอาการอุปทานกลุ่ม 32 คน การสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ข้อมูลทั่วไป ลักษณะบุคลิกภาพและอัตราการเกิดอาการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF การเก้บรวบรวมข้อมุลโดยการสอบถามความยินยอมที่จะเป็นตัวอย่างในการศึกษาและตอบแบบสอบถามรวมทั้งทำแบบทดสอบ 16 PF การวิเคราะห์ข้อมุลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ใช้ค่าสถิติ SD, t-test และ Simple Regression สรุปผลการวิจัย จากากรศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีอาการอุปทานกลุ่ม ร้อยละ 90.6 เป็นเพศหญิง ส่นใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 13-15 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 14.59 ปี ส่วนใหญ่เรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 93.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ไม่มีอาการอุปทานกลุ่ม พบว่าร้อยละ 90.6 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13-15 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 14.72 ปี ส่วนใหญ่เรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 93.8 ส่วนลักษณะบุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่าลักษณะบุคลิกภาพของนักเรียนที่มีอาการและไม่มีอาการอุปทานกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและพบว่าปัจจัยทางบุคลิกภาพบางประการมีผลต่ออัตราการเกิดอาการอุปทานกลุ่มของนักเรียนที่มีอาการ ได้แก่ ความสามรถในการควบคุมตนเอง (Control) ข้อเสนอแนะ 1. ใช้ในการวางแผนป้องกันการเกิดอาการอุปทานกลุ่มในนักเรียน โดยการส่งเสริมลักษณะบุคลิกภาพที่ทำให้เกิดความสามารถในการควบคุมตนเองให้มากขึ้น 2. ใช้ในการควบคุมโรคอุปทานกลุ่มโดยเสริมสร้างให้เกิดลักษณะบุคลิกภาพ ที่ก่อให้เกิดความสามารถในการควบคุมตนเองแก่นักเรียนที่มีอาการอุปทานกลุ่มเพื่อลดความรุนแรงได้ทางหนึ่ง
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
aids pictures symptoms click aid symptoms
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: อุปทาน, อุปทานกลุ่ม, อุปทานหมู่, ระบาดวิทยา, จิตเวชฉุกเฉิน, นักเรียน, ปัญหาทางจิตเวช, ปัญหาสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, mass hysteria, epidemic, epidemiology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000058

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต