เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รายงานการวิจัยความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: สำราญ นุ่มบุญนำ

ชื่อเรื่อง/Title: รายงานการวิจัยความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2535, หน้า 388-396

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในด้านบริการที่ได้รับจากพยาบาล ด้านกิจกรรมพยาบาลและด้านบริการอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยจำนวน 200 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติร้อยละ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับจากพยาบาลทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ดี 2. คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อกิจกรรมพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการได้รับกิจกรรมการรักษาอื่น นอกจากการรักษาด้วยยา การให้คำแนะนำของพยาบาลและผู้ป่วยมีโอกาสถูกผู้ป่วยด้วยกันทำอันตรายได้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3. คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อบริการอื่นๆ ทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ดี
website link wife cheaters
My wife cheated on me click all wives cheat
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: ความคิดเห็นของญาติผู้ป่วย, บริการพยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 00004146

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ